Gemeente Belangen

Stemgedrag (125 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
12 mei 2020 corona noodfonds 0 3 0
12 mei 2020 10. amendement indienen zienswijze Meerjarenbegroting 2021 2022 Stg OPO HVT 12052020 0 3 0
2 juni 2020 motie Molenstraat Goor (aangenomen) 0 3 0
2 juni 2020 motie saldo gemeenschappelijke regelingen (verworpen) 0 3 0
2 juni 2020 Voorstel toetreding gemeente Wierden als aandeelhouder van Twente Milieu 3 0 0
2 juni 2020 Ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2021 3 0 0
23 juni 2020 09. vierde begrotingswijziging 0 3 0
23 juni 2020 Motie niet sluitende begroting (VERWORPEN) 3 0 0
23 juni 2020 Motie Visie Lokale media (AANGENOMEN) 3 0 0
23 juni 2020 Amendement MJOP Jaarstukken 2019 (VERWORPEN) 3 0 0
24 juni 2020 Opzet, planning en voortgang programma Biodiversiteit 3 0 0
24 juni 2020 Aanvraag twee bijgebouwen Kuipersweg 6 en 8 Ambt Delden 3 0 0
24 juni 2020 Vaststelling bestemmingsplan 'De Marke III fase 2, Hengevelde' 3 0 0
24 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Markeloseweg 80 Goor 3 0 0
24 juni 2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo 3 0 0
24 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Stokkumerweg 25 Markelo 3 0 0
24 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong. 3 0 0
24 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28 3 0 0
23 juni 2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo 3 0 0
23 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Stokkumerweg 25 Markelo 3 0 0
23 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong. 3 0 0
23 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28 3 0 0
23 juni 2020 09. Raadsbesluit zomerbrief 3 0 0
23 juni 2020 Raadsbesluit jaarstukken 2019 3 0 0
2 juni 2020 Motie Molenstraat AANGENOMEN 0 3 0
20 mei 2020 motie concept bieding RES Hof van Twente 3 0 0
20 mei 2020 Motie reactie RES 3 0 0
12 mei 2020 Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente: begroting 2020/meerjarenbegroting 2021/2022 3 0 0
12 mei 2020 Algemene subsidieverordening 2020 3 0 0
3 maart 2020 Motie vreemd aan de orde CDA Rol van de raad van Hof van Twente in regionale besluitvorming 3 0 0
21 april 2020 Motie Opvang van alleenstaande kinderen in Griekse opvangkampen 3 0 0
21 april 2020 Verstrekken geldlening voor duurzaamheidsinvesteringen in IKC's Markelo en Delden 3 0 0
21 april 2020 Huisvesting Bibliotheek, Welzijnsinstelling Salut en de Ggd / Jeugdgezondheidszorg in Centrum van Goor 3 0 0
21 april 2020 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg en Borculoseweg 53-55 Diepenheim 2 0 1
21 april 2020 Voor- en vroegschoolse educatie: vaststellen "Verordening Bijdrage Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente 2020 3 0 0
21 april 2020 Intrekken verordeningen Werk en inkomen 3 0 0
21 april 2020 Uitbreiding veehouderijbedrijf Nieuwe Haghuis aan de Prinsendijk 1, 1A, 1B en 2A in Diepenheim 3 0 0
30 oktober 2018 Vaststelling bestemmingsplan Goor 3 0 0
30 oktober 2018 Tweede Bestuursrapportage 2018 3 0 0
27 november 2018 Belastingverordeningen 2019 3 0 0
27 november 2018 Bestemmingsplan Diepenheim 2015, herziening Peckedammerstraat 15. 3 0 0
27 november 2018 Aankoop van een perceel grond aan de Molenstraat/Wheeweg in Goor 3 0 0
27 november 2018 Beschikbaar stellen lening voor voorfinanciering ikc 3 0 0
18 december 2018 Zuiver 3 0 0
18 december 2018 Beschermd wonen 3 0 0
18 december 2018 Optimalisatie verkeersstructuur Goor 3 0 0
18 december 2018 Vaststellen bestemmingplan Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo 3 0 0
18 december 2018 Verordeningen Wmo en Jeugdhulp 2019 3 0 0
18 december 2018 Het bouwen van een recreatiewoning aan de Luchtendijk 1a in Markelo 3 0 0
18 december 2018 Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 3 0 0
18 december 2018 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 6 Ambt Delden 3 0 0
15 januari 2019 Herinrichting Grotestraat Markelo 3 0 0
15 januari 2019 Toegankelijk en aan-sluit-klaar maken De Kaasfabriek Markelo 3 0 0
5 februari 2019 Verkiezingen 2019 3 0 0
26 februari 2019 Afgeven verklaring van geen bedenkingen Holterweg ong. (nabij 28) in Markelo 3 0 0
26 februari 2019 Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente – herziening Weldam 2018 3 0 0
26 februari 2019 Budgetoverheveling 2018 naar 2019 3 0 0
19 maart 2019 Bibliotheek naar De Kaasfabriek Markelo 3 0 0
19 maart 2019 Suppletieaanvraag explosieven 3 0 0
9 april 2019 Algemene Subsidieverordening 2019 3 0 0
9 april 2019 Concept Veiligheidsstrategie Oost Nederland 2019-2022 en concept meerjaren-beleidsplan politie 2019-2022 3 0 0
7 mei 2019 Motie vreemd aan de orde / oplaten ballonnen 3 0 0
7 mei 2019 Realisatie multifunctioneel sportcentrum De Mors in Delden 3 0 0
7 mei 2019 Visiedocument Gezonde Verbinding; sociaal domein in beweging 3 0 0
7 mei 2019 Verordening commissie bezwaarschriften 2019 3 0 0
7 mei 2019 Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 3 0 0
7 mei 2019 Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente: ontslag en benoeming leden Raad van Toezicht 3 0 0
7 mei 2019 Benoeming raadsadviseur en griffiemedewerker 3 0 0
28 mei 2019 Begrotingswijziging (Eerste Berap) 3 0 0
28 mei 2019 Veiligheidsregio Twente Jaarrekening 2018 en begroting 2020 3 0 0
18 juni 2019 Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening 3 0 0
18 juni 2019 Garantstelling Zuiver Hof van Twente 3 0 0
18 juni 2019 Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen 3 0 0
18 juni 2019 Rekenkameronderzoek Veiligheidsregio Twente 3 0 0
18 juni 2019 Jaarstukken 2018 Hof van Twente 3 0 0
9 juli 2019 onderzoek zorgbuurthuizen 3 0 0
9 juli 2019 lichtvoucher 3 0 0
9 juli 2019 jongeren op gezond gewicht JOGG 3 0 0
9 juli 2019 verkenning sociale behoeften 3 0 0
9 juli 2019 cultuurnota 3 0 0
9 juli 2019 VN verdrag personen met handicap 3 0 0
9 juli 2019 compensatie vitensgelden 0 3 0
9 juli 2019 Kadernota 2020 0 3 0
9 juli 2019 Begroting 2020 van de Omgevingsdienst Twente 3 0 0
18 juni 2019 Jaarstukken 2018 Hof van Twente 3 0 0
4 februari 2020 Motie Herinrichting Plein onder de platanen Diepenheim 3 0 0
4 februari 2020 Vaststellingsovereenkomst voorfinanciering IKC 3 0 0
4 februari 2020 Rekenkamerrapport ’t Doesgoor 3 0 0
4 februari 2020 Aanbesteding accountantsdiensten 2020-2022 3 0 0
4 februari 2020 Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen Stadsbank Oost Nederland, Omgevingsdienst Twente en Regio Twente 3 0 0
14 januari 2020 Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier in het kader van de inwerkingtreding van de Wnra 3 0 0
24 september 2019 Garantstelling sportpark De Mors 3 0 0
24 september 2019 Evaluatie Diftar 3 0 0
24 september 2019 Vaststellen beleid ontgraven en toepassen grond 3 0 0
24 september 2019 Herbenoemen lid raad van toezicht OPO 3 0 0
15 oktober 2019 Perspectiefnota grondexploitaties 3 0 0
15 oktober 2019 Tweede Bestuursrapportage 2019 en autonome ontwikkelingen 3 0 0
15 oktober 2019 Garantstelling lening Stichting Franje 3 0 0
15 oktober 2019 Actualiseren/intrekken van beleidsregels en verordeningen 3 0 0
15 oktober 2019 Vergaderschema 2020 3 0 0
4 november 2019 Motie niet-sluitende begroting (verworpen) 3 0 0
4 november 2019 Motie SMART agenda biodiversiteit 3 0 0
4 november 2019 Motie ruimte voor de raad in biodiversiteit 3 0 0
4 november 2019 Motie zorgbuurthuis 3 0 0
4 november 2019 Motie terugdraaien bezuinigingen en lastenverzwaring 0 3 0
4 november 2019 Motie stikstofproblematiek 3 0 0
4 november 2019 Motie winkelleegstand Goor 0 3 0
4 november 2019 Motie voldoende financiële middelen bij overdracht taken van Rijk naar gemeenten 0 3 0
4 november 2019 Amendement wijziging inzet Vitensgelden (verworpen) 3 0 0
4 november 2019 Amendement taakstelling subsidies (verworpen) 3 0 0
4 november 2019 Amendement Frictiebudget taakstelling subsidies (verworpen) 3 0 0
4 november 2019 Programmabegroting 2020 “Kiezen voor de toekomst” 0 3 0
26 november 2019 Beleids- en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 3 0 0
26 november 2019 Belastingverordeningen 3 0 0
26 november 2019 Gewijzigde vaststelling gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkleerbedrijf “Midden Twente” 3 0 0
26 november 2019 Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg Markelo 3 0 0
17 december 2019 Reïntegratieverordening 2020 3 0 0
17 december 2019 WMO verordening 2020 3 0 0
17 december 2019 Verordening onroerende zaak-belastingen 2020 3 0 0
17 december 2019 Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim 3 0 0
4 februari 2020 Rekenkamerrapport ’t Doesgoor 3 0 0
14 januari 2020 Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier in het kader van de inwerkingtreding van de Wnra 3 0 0
3 maart 2020 Motie vreemd aan de orde CDA Rol van de raad van Hof van Twente in regionale besluitvorming 3 0 0
3 maart 2020 Budgetoverheveling 2019 naar 2020 3 0 0
3 maart 2020 Suppletieaanvraag conventionele explosieven 3 0 0