Hannie Rohaan-Vlijm

Stemgedrag (125 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
12 mei 2020 corona noodfonds
12 mei 2020 10. amendement indienen zienswijze Meerjarenbegroting 2021 2022 Stg OPO HVT 12052020
2 juni 2020 motie Molenstraat Goor (aangenomen)
2 juni 2020 motie saldo gemeenschappelijke regelingen (verworpen)
2 juni 2020 Voorstel toetreding gemeente Wierden als aandeelhouder van Twente Milieu
2 juni 2020 Ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2021
23 juni 2020 09. vierde begrotingswijziging
23 juni 2020 Motie niet sluitende begroting (VERWORPEN)
23 juni 2020 Motie Visie Lokale media (AANGENOMEN)
23 juni 2020 Amendement MJOP Jaarstukken 2019 (VERWORPEN)
24 juni 2020 Opzet, planning en voortgang programma Biodiversiteit
24 juni 2020 Aanvraag twee bijgebouwen Kuipersweg 6 en 8 Ambt Delden
24 juni 2020 Vaststelling bestemmingsplan 'De Marke III fase 2, Hengevelde'
24 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Markeloseweg 80 Goor
24 juni 2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo
24 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Stokkumerweg 25 Markelo
24 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong.
24 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28
23 juni 2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo
23 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Stokkumerweg 25 Markelo
23 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong.
23 juni 2020 Vaststellen bestemmingsplan Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28
23 juni 2020 09. Raadsbesluit zomerbrief
23 juni 2020 Raadsbesluit jaarstukken 2019
2 juni 2020 Motie Molenstraat AANGENOMEN
20 mei 2020 motie concept bieding RES Hof van Twente
20 mei 2020 Motie reactie RES
12 mei 2020 Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente: begroting 2020/meerjarenbegroting 2021/2022
12 mei 2020 Algemene subsidieverordening 2020
3 maart 2020 Motie vreemd aan de orde CDA Rol van de raad van Hof van Twente in regionale besluitvorming
21 april 2020 Motie Opvang van alleenstaande kinderen in Griekse opvangkampen
21 april 2020 Verstrekken geldlening voor duurzaamheidsinvesteringen in IKC's Markelo en Delden
21 april 2020 Huisvesting Bibliotheek, Welzijnsinstelling Salut en de Ggd / Jeugdgezondheidszorg in Centrum van Goor
21 april 2020 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg en Borculoseweg 53-55 Diepenheim
21 april 2020 Voor- en vroegschoolse educatie: vaststellen "Verordening Bijdrage Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente 2020
21 april 2020 Intrekken verordeningen Werk en inkomen
21 april 2020 Uitbreiding veehouderijbedrijf Nieuwe Haghuis aan de Prinsendijk 1, 1A, 1B en 2A in Diepenheim
30 oktober 2018 Vaststelling bestemmingsplan Goor
30 oktober 2018 Tweede Bestuursrapportage 2018
27 november 2018 Belastingverordeningen 2019
27 november 2018 Bestemmingsplan Diepenheim 2015, herziening Peckedammerstraat 15.
27 november 2018 Aankoop van een perceel grond aan de Molenstraat/Wheeweg in Goor
27 november 2018 Beschikbaar stellen lening voor voorfinanciering ikc
18 december 2018 Zuiver
18 december 2018 Beschermd wonen
18 december 2018 Optimalisatie verkeersstructuur Goor
18 december 2018 Vaststellen bestemmingplan Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo
18 december 2018 Verordeningen Wmo en Jeugdhulp 2019
18 december 2018 Het bouwen van een recreatiewoning aan de Luchtendijk 1a in Markelo
18 december 2018 Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
18 december 2018 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 6 Ambt Delden
15 januari 2019 Herinrichting Grotestraat Markelo
15 januari 2019 Toegankelijk en aan-sluit-klaar maken De Kaasfabriek Markelo
5 februari 2019 Verkiezingen 2019
26 februari 2019 Afgeven verklaring van geen bedenkingen Holterweg ong. (nabij 28) in Markelo
26 februari 2019 Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente – herziening Weldam 2018
26 februari 2019 Budgetoverheveling 2018 naar 2019
19 maart 2019 Bibliotheek naar De Kaasfabriek Markelo
19 maart 2019 Suppletieaanvraag explosieven
9 april 2019 Algemene Subsidieverordening 2019
9 april 2019 Concept Veiligheidsstrategie Oost Nederland 2019-2022 en concept meerjaren-beleidsplan politie 2019-2022
7 mei 2019 Motie vreemd aan de orde / oplaten ballonnen
7 mei 2019 Realisatie multifunctioneel sportcentrum De Mors in Delden
7 mei 2019 Visiedocument Gezonde Verbinding; sociaal domein in beweging
7 mei 2019 Verordening commissie bezwaarschriften 2019
7 mei 2019 Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022
7 mei 2019 Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente: ontslag en benoeming leden Raad van Toezicht
7 mei 2019 Benoeming raadsadviseur en griffiemedewerker
28 mei 2019 Begrotingswijziging (Eerste Berap)
28 mei 2019 Veiligheidsregio Twente Jaarrekening 2018 en begroting 2020
18 juni 2019 Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening
18 juni 2019 Garantstelling Zuiver Hof van Twente
18 juni 2019 Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen
18 juni 2019 Rekenkameronderzoek Veiligheidsregio Twente
18 juni 2019 Jaarstukken 2018 Hof van Twente
9 juli 2019 onderzoek zorgbuurthuizen
9 juli 2019 lichtvoucher
9 juli 2019 jongeren op gezond gewicht JOGG
9 juli 2019 verkenning sociale behoeften
9 juli 2019 cultuurnota
9 juli 2019 VN verdrag personen met handicap
9 juli 2019 compensatie vitensgelden
9 juli 2019 Kadernota 2020
9 juli 2019 Begroting 2020 van de Omgevingsdienst Twente
18 juni 2019 Jaarstukken 2018 Hof van Twente
4 februari 2020 Motie Herinrichting Plein onder de platanen Diepenheim
4 februari 2020 Vaststellingsovereenkomst voorfinanciering IKC
4 februari 2020 Rekenkamerrapport ’t Doesgoor
4 februari 2020 Aanbesteding accountantsdiensten 2020-2022
4 februari 2020 Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen Stadsbank Oost Nederland, Omgevingsdienst Twente en Regio Twente
14 januari 2020 Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier in het kader van de inwerkingtreding van de Wnra
24 september 2019 Garantstelling sportpark De Mors
24 september 2019 Evaluatie Diftar
24 september 2019 Vaststellen beleid ontgraven en toepassen grond
24 september 2019 Herbenoemen lid raad van toezicht OPO
15 oktober 2019 Perspectiefnota grondexploitaties
15 oktober 2019 Tweede Bestuursrapportage 2019 en autonome ontwikkelingen
15 oktober 2019 Garantstelling lening Stichting Franje
15 oktober 2019 Actualiseren/intrekken van beleidsregels en verordeningen
15 oktober 2019 Vergaderschema 2020
4 november 2019 Motie niet-sluitende begroting (verworpen)
4 november 2019 Motie SMART agenda biodiversiteit
4 november 2019 Motie ruimte voor de raad in biodiversiteit
4 november 2019 Motie zorgbuurthuis
4 november 2019 Motie terugdraaien bezuinigingen en lastenverzwaring
4 november 2019 Motie stikstofproblematiek
4 november 2019 Motie winkelleegstand Goor
4 november 2019 Motie voldoende financiële middelen bij overdracht taken van Rijk naar gemeenten
4 november 2019 Amendement wijziging inzet Vitensgelden (verworpen)
4 november 2019 Amendement taakstelling subsidies (verworpen)
4 november 2019 Amendement Frictiebudget taakstelling subsidies (verworpen)
4 november 2019 Programmabegroting 2020 “Kiezen voor de toekomst”
26 november 2019 Beleids- en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
26 november 2019 Belastingverordeningen
26 november 2019 Gewijzigde vaststelling gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkleerbedrijf “Midden Twente”
26 november 2019 Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg Markelo
17 december 2019 Reïntegratieverordening 2020
17 december 2019 WMO verordening 2020
17 december 2019 Verordening onroerende zaak-belastingen 2020
17 december 2019 Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim
4 februari 2020 Rekenkamerrapport ’t Doesgoor
14 januari 2020 Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier in het kader van de inwerkingtreding van de Wnra
3 maart 2020 Motie vreemd aan de orde CDA Rol van de raad van Hof van Twente in regionale besluitvorming
3 maart 2020 Budgetoverheveling 2019 naar 2020
3 maart 2020 Suppletieaanvraag conventionele explosieven
113 12 0