Memo's gemeenteraad

Sinds 2015 werken wij niet meer met memo's, maar met raadsbrieven.

 

Hieronder vindt u het archief met memo's:

10 - Memo Huishoudelijke hulp toelage

09 - Memo vaststelling voorlopig bevolkingscijfer

08 - Memo jaarverslag externe veiligheid 2014

08 - Jaarverslag externe veiligheid 2014

07  - Memo meerjarenbegroting OPO n.a.v. raad 20-01-2015

06 - Memo decembercirculaire

05 - Memo evaluatie proces reorganisatie

04 - Memo afronding project Regge door Goor

03 - Memo afsluiting project basisschool Heeckeren

03 - Eindrapportage nieuwbouw Heeckeren

02 - Memo stand van zaken afval

01 - Memo vergunningvrije mantelzorgwoningen

 Hieronder treft u een overzicht aan van de memo's van 2014:

104 - Memo afsluiten project duurzaamheid

104 - Evaluatieverslag project duurzaamheid

103 - Memo acties verkopen Zenkeldamshoek

102 - Memo exploitatieovereenkomst 2015 zwembad De Vijf Heuvels

101 - Memo Regionale Woonvisie Twente

101 - Regionale Woonvisie

101 - Actieprogramma Regionale Woonvisie

100 - Memo uitgaven regelingen armoedebeleid

99 - Memo rapportage financieel kader masterplan centrum Goor

99 - Rapportage financieel kader masterplan centrum Goor

98 - Memo aanbestedingsexploitatie zwembad De Vijf Heuvels

97 - Memo eenrichtingverkeer en vrachtwagenknip Molenstraat Goor

96 - Memo communicatie decentralisaties

95 - Memo eindrapportage reconstructie Goorseweg-Potdijk

94 - Memo vragen commissie Algemeen

93 - Memo zaakgericht werken

92 - Memo intentieafspraak bruggen Twentekanaal

91 - Memo stand van zaken aanbesteding jeugd GGZ

90 - Memo deelname interimregeling Groene Diensten

89 - Memo manifest schaliegas

89 - Manifest schaliegas

88 - Memo voortgang begraafplaatsadministratie

87 - Memo organisatieplan OZJT

87 - Organisatieplan OZJT

87 - Begroting OZJT en Samen14

86 Memo Vormgeving Veilig Thuis Twente

86 - Vormgevingsdocument

85 - Memo stand van zaken multifunctionele voorziening 0-12 jarigen Markelo

84 - Memo budget duurzaamheid 2015

83 - Memo vragen CDA grootte scholen

83 - Leerlingenaantal

82 - Memo jaarverslag interne klachten Hof van Twente 2013

82 - Jaarverslag klachten 2013

81 - Memo septembercirculaire 2014


80 - Memo Hofpanel sociaal domein

79 - Memo risico's garantstelling geldleningen

78 - Memo Hoffelijke aanpak

77 - Memo intergemeentelijke samenwerking

77 - Bestuursopdracht gemeentelijke samenwerking

77 - Overzicht samenwerking Hof van Twente

76 - Memo dynamisch woningbouwprogramma

76 - Dynamisch woningbouwprogramma

75 - Memo jaarverslag Erfgoedcommissie 2013

75 - Jaarverslag Erfgoedcommissie 2013

74 - Memo vraag Algemene Subsidieverordening

73 - Memo aanbesteding groot onderhoud wegen 2014

72 - Memo vragen Put De Marke III

71 - Memo vragen Rikkert bestuurscommissie OZJT

70 - Memo Langenhorsterweg 20: handhaving

69 - Memo Langenhorsterweg 20: jurisprudentie en WOZ

68 - Memo woningbouwprogramma Gijmink

67 - Memo verkeersproblematiek Markelo in relatie tot budget randweg

66 - Memo planning transities

66 - Planning transities

66 - Memo pilot huisartsen

66 - Projectvoorstel basis GGZ

65 - Memo voortgang begraafplaatsadministratie

64 - Memo uitspraak rechtbank handhaving dierenhotel

63 - Memo uitvoering vrijwilligersbeleid

62 - Memo portefeuilleverdeling college

61 - Memo samenwerking Hengelo en SWB

60 - Memo wethouder Van Zwanenburg OM Zenkeldamshoek

59 - Memo jaarverslag uitvoeringsprogramma VTH-taken 2013

59 - Jaarverslag VTH-taken 2013

58 - Memo ICT-samenwerking Hengelo

57 - Memo wethouder Meulenkamp OM Zenkeldamshoek

56 - Memo rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

55 - Memo omruilactie minicontainers

54 - Memo huishoudelijke hulp

53 - Memo meicirculaire 2014

52 - Memo schaliegas

52 - Brief zienswijze

51 - Memo ruimingsproces begraafplaats Markelo

50 - Memo jaarverantwoording kinderopvang

50 - Toezichtsinformatie KOV 2013

49 - Memo Bovenbergweg 4 Markelo

48 - Memo bruggen Twentekanaal

47 - Memo pmjp 2007-2013

47 - Bijl 1 kosten gebiedsprocessen

47 - Bijl 2 verantwoording pmjp 2007-2013

46 - Memo Stijgbeugel nevenvestiging Kapstok

45 - Memo voorbereidingskrediet De Marke III

45 - Brief belangstellenden CPO

44 - Memo opdracht SWB groenonderhoud 2014

43 - Memo pMJP

43 - bijl. 1 - budgetoverheveling 2013-2014

43 - bijl. 2 - overzicht projecten 2007-2013

42 - Memo Strategisch Inkoop Document Samen14

42 - Strategisch Inkoop Document Samen14

41 - Memo verslag archiefwerkzaamheden 2012-2013

41 - Archiefverslag 2012-2013

40 - Memo uitspraak Raad van State bestemmingsplan buitengebied

40 - Uitspraak Raad van State bestemmingsplan buitengebied

40 - Analyse uitspraak Raad van State bestemmingsplan buitengebied

39 - Memo multifunctionele voorziening 0-12 Markelo

39 - Projectplan multifunctionele voorziening 0-12 Markelo

38 - Memo stand van zaken sponsoring rotondes

37 - Memo evaluatie ondernemersloket Hof van Twente

37 - Evaluatie ondernemersloket Hof van Twente febr. 2014

36 - Memo subsidie Goor Collectief winkelleegstand

35 - Memo buitenbaden

34 - Memo pilot Doesgoor

33 - Memo uitvoeringsprogramma vGRP 2013-2015

32- Memo verplaatsing Autobedrijf Dijkstra

31 - Memo onderhoud bosplantsoen De Whee

31 - bijlage 1

31 - bijlage 2

31 - bijlage 3

31 - bijlage 4

30 - Memo melding Gijmink

29 - Memo bestemmingsplan buitengebied

28 - Memo verkoop Attero

27 - Memo stand van zaken zwembaden

26 - Memo POP3

26 - Presentatie voortgang POP en LEADER

25 - Memo uitspraak Raad van State geitenhouderij

25 - Uitspraak Raad van State geitenhouderij

24 - Memo opwaardering Van Kollaan

23 - Memo jaarwisseling 2013-2014

22 - Memo kunstgras

22 - Memo kunstgras december 2013

22 - Brief buitensportverenigingen

21 - Memo Leerplichtverslag

21 - Leerplicht en Leerrecht 2012-2013

20 - Memo verondiepen Entervenen

19 - Memo Werkplein

19 - Stand van zaken 2014 Werkplein

19 - Plan van aanpak 2014 Werkplein

18 - Memo Strategienota SWB 2014-2018

18 - Strategienota 2014-2018

17 - Memo aansprakelijkheidstelling Herikerweg 7

16 - Memo ICT benchmark

14 - Memo Erva Alldrik project Pothoek

14 - Bijlage project Pothoek

13 - Memo bureau vrijwilligerswerk SCALA

12 - Memo beursvloer

11 - Memo decembercirculaire 2013

10 - Memo feitenrelaas Driebelterweg 3 Markelo

09 - Memo reactie college rekenkamerrapport Blijf niet zitten

08 - Memo evaluatie collegeprogramma

08 - Kleurentabel

07 - Memo planning bestemmingsplan De Marke III

06 - Memo herziening bestemmingsplan buitengebied 2013

05 - Memo afsluiting Antwoord

04 - Memo mededeling Pro Rail

03 - Memo toezichtsstrategie DHW

03 - Handhavingsbeleid

02 - Memo Pact van Twickel

01 - Memo handhaving bestemmingsplan buitengebied

 

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de memo's van 2013:

113 - Memo BO MIRT bruggen Twentekanaal

112 - Memo claim Harmsel

111 - Memo cassatieberoep Landgoed Hof van Twente

110 - Memo schikking Mossendam

109 - Memo dienstverlening en kanaalsturing

108 - Memo inkoop- en aanbestedingsbeleid Hof van Twente 2013

107 - Memo beantwoording vragencie Algemeen accommodatiebeleid

106 - Memo transitiecommissie

105 - Memo evaluatie participatieproces afd. 8A APV

104 - Memo afsluiten krediet nioeuwbouw scholen

103 - Memo voorontwerp bestemmingsplan Ressingplein 2

102 - Memo perspectiefnota grondexploitaties

101 - Memo stavaza inventarisatie begraafplaatsen

100 - Memo buurtsportcoaches

99 - Memo zwerfvuil

98 - Memo uitgaven groot onderhoud 2010-2014

97 - Memo werkzaamheden Braak-West

96 - Memo belastingverordeningen 2014

95 - Memo effect gemeentefonds 2013 op weerstandsvermogen

94 -Memo voortgang scholen Markelo

93 -Memo bruggen Hogenkamp

92 - Memo bodemsanering Gijmink

92 - Persbericht bodemsanering Gijmink

91 - Memo steenkoolgas en schaliegas

90 - Memo septembercirculaire 2013

89 - Memo herziening bestemmingsplan buitengebied

88 - Memo gladheidsbestrijdingsplan 2013-2014

87 - Memo stand van zaken RO-plannen

86 - Memo Damoclesbeleid

86 - bijlage 1 - Damoclesbeleid

86 - bijlage 2 - Coffeeshopbeleid

85 - Memo reorganisatie

84 -Memo InfraWerkt en SROI

83 - Memo MICK

82 - Memo voortgang transities

81 - Memo Spoorse Zaken

80 - Memo centrumontwikkeling Goor

79 - Memo reactie column Binnenlands Bestuur i.r.t. ratio weerstandsvermogen

79 - Column Binnenlands Bestuur Jan Verhagen

78 - Memo advies Wmo-Raad notitie Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

77 - Memo pilot mediation

77 - Rapport mediation Achterhoek

77 - Rapport mediation Overheid

76 - Memo vrijwilligersverzekering

75 - Memo gunning werken centrumplannen Goor

74 - Memo verkeersmaatregelen Hengelosestraat-Greekerinckskamp Delden

73 - Memo gunning werken centrumplannen Goor

72 - Memo project Streekeigen Huis en Erf Hof van Twente

72 - Overzichtskaart Streekeigen Huis en Erf Hof van Twente

71 - Memo ongeval Braak-West

70 - Memo evaluatie woonservicegebied Delden

70 - Evaluatie woonservicegebied Delden

69 - Memo milieuprogramma in begroting

68 - Memo jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

67 - Memo klachtenbehandeling 2012

67 - Jaarverslag klachtenbehandeling 2012

66 - Memo aanvulling beleidsregels

65 - Memo Handhavings Uitvoerings Programma (HUP) 2012

64 - Memo vragen asbestsanering Gijmink

63 - Memo grondaankoop waterberging Slotsweg Hengevelde

63 - bijlage inrichtingsplan

62 - Memo voortgang scholen Markelo

61 - Memo correctie 1e herziening bestemmingsplan buitengebied

60 - Memo 2e informatie inventarisatie begraafplaatsen

59 - Memo digitale informatieborden

58 - Memo oud papier

57 - Memo egalisatiereserve I & A

56 - Memo informatie Drank- en Horecawet BOA

55 - Memo meicirculaire 2013

54 - Memo financiele consequenties MUD

53 - Memo stand van zaken accommodatiebeleid

52 - Memo mantelzorg- en vrijwilligersbeleid 2014-2017

51 - Memo Natura 2000 De Borkeld

50 - Memo gemeentelijk geluidbeleid 2013-2020

49 - Memo parkeren GMHC

48 - Memo evaluatie aanpak mediation

47 - Memo tekstvoorstel structuurvisie Goor

46 - Memo transities meicirculaire

45 - Memo Attendiz

44 - Memo beleidsregels 2014

43 - Memo statutenwijziging OPO Hof van Twente

42 - Memo besturingsmodel Hof van Twente en reorganisatie

42 - Besturingsfilosofie Stip op de horizon.....!

41 - Memo decentralisaties sociale domein: AWBZ

40 - Memo Provinciaal meerjarenprogramma

40 - Memo Pmjp bijlage 1

40 - Memo Pmjp bijlage 2

40 - Memo Pmjp bijlage 3

39 - Memo uitspraak geitenhouderij Rapperdsweg 1

38 - Memo decentralisatie sociale domein participatiewet

37 - Memo stand van zaken begraafplaatsen

36 - Memo ontwikkeling Dijkstra

35 - Memo startnotitie integrale kindcentra

35 - Startnotitie IKC

34 - Memo scholenvisie Hof van Twente

33 - Memo uitstel technisch beraad accommodatiebeleid 25-04-2012

32 - Memo vragen treasurystatuut borgstelling sportverenigingen

31 - Memo aanvullende informatie Nota Recreatie & Toerisme

30 - Memo vergunning-, toezicht- en handhavingstaken 2013

30 - Samenvatting uitvoeringsrapportage VTH-taken 2013

29 - Memo tegemoetkoming OPO

28 - Memo aanbestedingsvoordeel Mossendam

27 - Memo cofinanciering evenementen

26 - Memo Dierenhotel Hof van Twente

25 - Memo EMVI gemaalrenovatie

24 - Memo actieplan MOT 2013

23 - Memo Molenstraat wegvak Wheeweg - Korte Dijk

22 - Memo groenonderhoud SWB 2013

21 - Memo aanvulling WMO-beleidsplan

20 - Memo vrijwilligheid saneringsproject 't Gijmink

19 - Memo aanvullende vragen zwembad

18 - Memo planontwikkeling Regge door Goor

17 - Memo wetswijziging WMO 2013

17 - Bijlagen memo wetswijziging WMO 2013

16 - Memo bestemmingsplan Delden-Noord en Markelo-West

15 - Memo uitspraak Raad van State bestemmingsplan Delden-Noord

14 - Memo Thomas Ainsworth Monument

13 - Memo klacht Ordelmans

12 - Memo schade jaarwisseling

12 - Bijlage schaderegistratie

11 - Memo kunstwerken voormalig stadhuis

10 - Memo herstructurering Gijmink

09 - Memo financieel onderhandelaarsakkoord

09 - Reactie gemeente Hof van Twente aan VNG

08 - Memo vervolgoverleg Bleekstraat

07 - Memo inwoneraantallen

06 - Memo aanbesteding riool Hooijerink Delden

06 - Definitief ontwerp Hooijerink 1

06 - Definitief ontwerp Hooijerink 2

06 - Definitief ontwerp Hooijerink 3

05 - memo Maatregelenverordening

04 - memo Deldensestraat 11

03 memo uitstel behandeling Nota Recreatie & Toerisme

02 memo vergunningstatus Optiveco

01 memo BOA inzet