lopende onderzoeken

Gezamenlijk rekenkameronderzoek naar de Veiligheidsregio Twente

 Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samenwerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

De rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen starten deze maand met een gezamenlijk onderzoek naar de Veiligheidsregio Twente (VRT).

 Het onderzoek heeft als doel om grip te krijgen op de (aan)sturing door inzicht in het functioneren van de VRT, met name de mate waarin doelstellingen worden behaald. De centrale onderzoeksvraag is “Welke sturingsinstrumenten worden ingezet om de gestelde doelen te behalen, wat zijn de financiële kaders waarbinnen de VRT moet werken en hoe vindt controle plaats op de realisatie van de gestelde doelen?

 In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

 Sturing en doelstellingen:

1.         Wat zijn de doelstellingen en (wettelijke en niet wettelijke) taken van de VRT te verdelen naar gemeenschappelijke doelstellingen en specifieke gemeentelijke doelstellingen?

2.         Hoe wordt de voortgang van de doelstellingen gemonitord?

3.         In hoeverre worden de gemeenschappelijke doelstellingen van de VRT gehaald en in hoeverre worden deze per gemeente gehaald?

4.         Beschikt iedere gemeente over een risicoprofiel? Hoe ziet dit profiel er per gemeente uit en hoe is dit profiel tot stand gekomen?

5.         In hoeverre is bij het opstellen van de doelstellingen en taken per gemeente rekening gehouden met het risicoprofiel per gemeente?

 

Financiële kaders

6.         Hoe ziet het overzicht van de budgetten voor wettelijke en niet-wettelijke taken eruit rekening houdend met een verdeling van de budgetten vanuit het rijk en van de gemeenten.

7.         Hoe verhouden de kostenstructuur en kostenverdeling van de VRT zich tot elkaar?

Controle en bestuur

8.         Welke (sturings)instrumenten (in relatie tot de gestelde doelen) hebben de betrokken gemeenteraden tot hun beschikking om hun controlerende en kaderstellende rol uit te kunnen voeren en zijn deze voldoende?

9.         Ontvangen de college’s voldoende informatie van de VRT om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraden?

10.       Welke van die (sturings)instrumenten gebruiken de betrokken gemeenteraden in de praktijk?

11.       In hoeverre zijn de effecten van het toepassen van deze sturingsinstrumenten zichtbaar?

De gezamenlijke rekenkamercommissies willen het onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 afronden.