lopende onderzoeken

Quick Scan Gemeenschappelijke regelingen

Jaarlijks maakt de financieel deskundige van de Rekenkamer Enschede in opdracht van de gezamenlijke Twentse Rekenkamers een rapport bij de concept begrotingen en jaarrekeningen van de zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. Dit rapport zal in mei 2023 worden opgeleverd

Onderzoek Toezicht en Handhaving door de Omgevingsdienst Twente

De rekenkamer(commissie)s van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen én de provinciale Rekenkamer Oost-Nederland starten in april 2023 met een gezamenlijk onderzoek naar de ‘toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving door de Omgevingsdienst Twente’ (ODT). 

De hoofdvraag voor het onderzoek van de gezamenlijke rekenkamers is als volgt:
‘In welke mate draagt het toezicht en de handhaving door de ODT, in samenwerking met de bevoegde gezagen, bij aan het naleven van wet- en regelgeving bij activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving? ‘ De verwachting is dat het rapport in september 2023 wordt opgeleverd.

Onderzoek klachtenafhandeling

De Nederlandse vereniging voor rekenkamers en rekenkamercommissies organiseert jaarlijks een onderzoek waar rekenkamers bij kunnen aansluiten. De rekenkamercommissie van Hof van Twente doet dit jaar ook mee met dit zogenaamde DoeMee onderzoek. Het onderzoek richt zich dit keer op klachtenafhandeling bij decentrale overheden. Er doen 80 gemeenten mee met dit onderzoek. Ook de nationale ombudsman verleent medewerking aan het onderzoek.

De centrale vraag luidt:
Op welke wijze geven decentrale overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van klachten, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de volksvertegenwoordiging?

Decentrale overheden zijn de gemeenten, de provincies en de waterschappen. De volksvertegenwoordiging zijn respectievelijk de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het dagelijks bestuur.

Het rapport zal in het derde kwartaal van 2023 worden opgeleverd.