Spreekrecht burgers

SPREEKRECHT BIJ RAADSVERGADERINGEN

Het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad voorziet in de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken.

U kunt het woord voeren over niet-geagendeerde en geagendeerde onderwerpen.

Als u wilt inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp kan dat aan het begin van elke raadsvergadering. Burgers die willen inspreken over een niet geagendeerd onderwerp kunnen gezamenlijk maximaal 30 minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord.

Van het spreekrecht over een geagendeerd onderwerp kan alleen gebruik worden gemaakt m.b.t onderwerpen die staan geagendeerd voor het meningvormende gedeelte van de raadsvergadering.

De voorzitter bepaalt de lengte van de spreektijd indien meerdere personen het woord willen voeren over hetzelfde onderwerp dat geagendeerd is voor het meningvormende gedeelte van de raadsvergadering.

De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding en kan van de volgorde afwijken indien dit in het belang van de orde van de vergadering is.

 In beide gevallen geldt dat het woord niet gevoerd kan worden:

  1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
  2. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  3. indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier (tel: 0547-858585 of via email griffie@hofvantwente.nl). Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp respectievelijk het voorstel, waarover hij/zij het woord wil voeren.

Wij wijzen u erop dat de raadsvergadering integraal wordt opgenomen en bewaard. Verder wordt de raadsvergadering live uitgezonden via radio, internet en TV.