Gemeenteraad 06 november 2017 18:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.


  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Programmabegroting 2018 “Naar een nieuw evenwicht”
  • Onderlegger Uitvoering raadsmoties vrijetijdseconomie
  • Onderlegger Subsidieaanvraag Doesgoor
  • Onderlegger Verantwoord ombuigen

  Op maandag 6 november 2017 wordt de 1e termijn van de begroting behandeld, daarna wordt de vergadering geschorst tot woensdag 8 november 2017
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)