Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 17 oktober 2017 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
17 okt. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 Vaststellen agenda

  Ter vaststelling
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3 Spreekrecht burgers

  Informeren van de raad
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:34:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De motie wordt aangehouden en opnieuw behandeld tijdens de begrotingsvergadering op 6 en 8 November 2017
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 8 Raadsbrieven

  Informeren van de raad
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:14:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:13:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Het college stuurt de Perspectiefnota 2017 ter vaststelling naar de gemeenteraad. De perspectiefnota grondexploitaties geeft een financieel inzicht in de gemeentelijke grondexploitaties. De invoering van vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 en de daarmee samenhangende Notitie Grondexploitaties heeft gezorgd voor de belangrijkste wijzigingen voor de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn op basis van deze wijzigingen herzien en voorzien in de komende jaren in een positief resultaat.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:31:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  De gemeente Hof van Twente biedt binnen haar gemeentegrenzen plaats aan ca. 3.000 bedrijven, van kleine ZZP’er in de woonwijk tot grote werkgevers waar de inwoners oprecht trots op zijn. Deze bedrijven willen we graag behouden, faciliteren en waar mogelijk helpen om zich te ontwikkelen en te groeien.
  In deze bedrijventerreinenvisie geven we een doorkijk naar de ruimtelijke ontwikkeling van deze bedrijven binnen de gemeente Hof van Twente. Hierbij zal een goede afweging gemaakt moeten worden tussen ruimtelijke kwaliteit en de gewenste economische ontwikkeling.
  Doordat de regio Twente echt één arbeidsmarkt is, werken veel van onze inwoners ook buiten de gemeentegrens bij diverse bedrijven in de regio. Afstemming met de omliggende gemeenten is dan ook zorgvuldig aan de orde geweest bij de opstelling van deze visie, aangezien groei van banen in de regio ook kansen biedt voor Hof van Twente.
  De huidige bedrijven binnen Hof van Twente leveren niet alleen ca. 15.000 arbeidsplaatsen op, maar zijn ook een substantieel onderdeel van de sociaal economische structuur in diverse kernen.
  De betrokkenheid van de ondernemers bij de omgeving is diep geworteld en heeft dan ook een grote impact op het (verenigings-)leven binnen de kernen, waarbij sponsoring en noaberschap ook daadwerkelijk leeft.
  Hierdoor willen we de gevestigde bedrijven dan ook de ruimte blijven bieden om te blijven ondernemen of groeien binnen de gemeentegrenzen. Wel zijn er dan in dit visiedocument keuzes gemaakt op welke plekken deze ontwikkeling dan plaats zal moeten vinden.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:35:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  In de Regeling Regio Twente is geregeld dat Regio Twente eens in de vier jaar, halverwege de zittingsperiode van de gemeenteraden een werkprogramma opstelt: de regionale samenwerkingsagenda. De vaststelling van de eerste regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente op 1 november 2017. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de agenda kenbaar te maken aan het college. Dit collegevoorstel gaat hierop in.
 • 12 Masterplan Asbest

  Besluitnemend
  2 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:43:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Hof van Twente heeft, vanuit haar geschiedenis, van alle gemeenten in Nederland het meest te maken met asbestproblematiek. Asbest staat opnieuw nadrukkelijk op de agenda. Aanleiding daarvoor is het komende verbod op asbestdaken per 1 januari 2024, de resterende bodemsaneringsopgave en de afronding van de Saneringsregeling asbestwegen. Daarnaast spelen de komst van de Omgevingswet en de verschuiving van taken naar de gemeenten en de regionale omgevingsdiensten een rol.
  Het college heeft op 31 mei 2016 ingestemd met het "Integraal uitvoeringsplan asbestsanering Hof van Twente, 2016-2024” en het meenemen van de financiële gevolgen in de kadernota 2017.
  De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd waarbij de toezegging is gedaan hiervoor een plan aan te bieden
  aan de raad. Onder andere hiervoor is het Masterplan Asbest opgesteld. Het “Masterplan Asbest” dient als kader en koers voor een integrale en proactieve aanpak van asbest.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:40:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Personen die onvermijdbaar medisch afval hebben, worden door de invoering van diftar getroffen door een hogere afvalstoffenheffing, waar zij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Aan de gemeenteraad wordt een regeling ter vaststelling aangeboden op grond waarvan een beleidsregel is uitgewerkt waarbij de kosten achteraf worden vergoed, op basis van werkelijk verbruik.
 • In 2016 hebben twee marktpartijen plannen uitgerold om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het buiten-gebied. Hiervoor zijn vraagbundelingstrajecten opgestart die met een positief resultaat zijn afgesloten, waardoor het buitengebied grotendeels wordt voorzien van een breedbandaansluiting. Ca.100 adressen liggen zo solitair dat ze geen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden, de zogenoemde maatwerkadressen.
  De maatwerkadressen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere aanbod kunnen wel een aansluiting krijgen, maar tegen een forse eenmalige bijdrage. De voorliggende regeling bevat een gestaffelde bijdrage voor het realiseren van een breedbandaansluiting voor alle verblijfsobjecten die geregistreerd staan in de Basisadministratie gebouwen van de gemeente Hof van Twente.
  Op de betreffende locatie mag dan nog geen breedbandvoorziening aanwezig zijn. De regeling zal met terugwerkende kracht in werking treden per 1 juli 2016. Hierdoor kunnen de maatwerkadressen die in 2016 tijdens de vraagbundeling akkoord zijn gegaan met het aanbod ook gebruik maken van deze regeling.
  Aan de raad wordt gevraagd budget beschikbaar te stellen.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen