Gemeenteraad 17 april 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening en mededelingen

  Opening
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

  Ter vaststelling
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Spreekrecht burgers

  Informeren van de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Vaststellen adviezen ingekomen stukken

  Ter vaststelling
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Vragenhalfuur gemeenteraad

  Vragen stellen
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Raadsbrieven

  Informeren van de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10

  Deelneming in Stichting HofMarketing

  Meningvormend
  geen documenten
  Om de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van Hof van Twente op het gebied van wonen, werken en recreëren te vergroten is de stichting HofMarketing opgericht. Het college van B&W is van plan om als gemeente in deze stichting te gaan deelnemen. Dit voor-nemen wordt aan gemeenteraad kenbaar gemaakt, waarbij de gemeenteraad gevraagd wordt hoe zij tegen dit voornemen aankijkt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11

  Zienswijze evaluatie regeling Regio Twente

  Meningvormend
  geen documenten
  Op 16 januari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regio Twente een brief aan alle Twentse gemeenten verzonden over de evaluatie van de Regeling Regio Twente. In de Regeling Regio Twente is namelijk een evaluatiemoment voorzien. Hierin staat dat aan het eind van de zittingsperiode van de gemeenteraad een evaluatie van de regeling plaatsvindt door het Algemeen Bestuur (AB). De raden worden overeenkomstig de Regeling Regio Twente in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Op basis van de ingediende zienswijzen legt het DB een voorstel aan het AB voor op 16 mei 2018.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In overleg met het openbaar lichaam GR SWB, Hengelo en Borne is de gemeenschappelijke regeling aangepast onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. De wijzigingen sluiten meer aan bij de nieuwe organisatie van het openbaar lichaam GR SWB Midden Twente en zijn een verbetering ten opzichte van de huidige regeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het Dagelijks Bestuur van de SWB heeft in april 2017 de opdracht gegeven om voor de periode 2018-2022 de strategische toekomst-scenario’s te actualiseren en uit te werken in een Strategienota. Aanleiding voor de actualisatie is het aflopen van de huidige Strategienota 2014-2018 en de organisatiewijziging die heeft plaatsgevonden met de komst van Gildebor. Voor de periode 2018-2022 zijn er twee strategische hoofdlijnen te benoemen. Als eerste moet de basis van de organisatie op orde zijn. Door de grote veran-deringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd behoeft dit extra aandacht. Ten tweede bevat de nota vijf strategische kernkeuzes; ketensamenwerking, infrastructuur, kwaliteit, cultuur en rendement.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 14

  Havenverordening 2018

  Meningvormend
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15

  Verordening kwijtschelding 2018

  Meningvormend
  geen documenten
  De VNG heeft de model verordening kwijtschelding aangepast. Ten gevolge hiervan wordt aan de gemeenteraad de Verordening kwijt-schelding ter vaststelling voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 16

  Verplaatsen komgrens Stationsweg Markelo

  Meningvormend
  geen documenten
  Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Stationsweg is klaar. Het betreft het gedeelte tussen de huidige komgrens en de Stationsstraat nabij de Haverkamp. De huidige komgrens ter hoogte van de Voordesdijk wordt verplaatst tot nabij de Koenderinkweg. Op dit gedeelte wordt de weginrichting met belijningen aangepast, wordt een chicane aangebracht bij de huidige komgrens en worden twee wegversmallingen aangebracht om de overlast van hardrijders voor aanwonenden zoveel mogelijk weg te nemen. Deze maatregelen komen voort uit het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. De uitvoering zal naar verwachting in juni/juli van dit jaar plaatsvinden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Uit de officiële draagvlakmeting is gebleken dat er onvoldoende steun is onder de ondernemers voor de invoering van een bedrijveninvesteringszone in het centrum van Goor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)