Gemeenteraad 20 februari 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  Opning en mededelingen

  Opening
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Vaststellen agenda

  Opening
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht burgers

  Ter kennisneming
  geen documenten
  Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.
  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • het verslag van de informerende raadsbijeenkomst van 30 januari 2018 volgt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Vaststellen adviezien ingekomen stukken

  Ter vaststelling
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6.

  Vragenhalfuur gemeenteraad

  Vragen stellen
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  Raadsbrieven

  Informeren van de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.2

  Raadsbrief Verlenging contract Baker Tilly Berk

  Informeren van de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsbrief Investeringssubsidie 2018

  Informeren van de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsbrief Decembercirculaire 2017

  Informeren van de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsbrief Onderzoek kwaliteit vergunningverlening

  Informeren van de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Jaarlijks dient de stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente de begroting en meerjarenbegroting bij Hof van Twente in te dienen. In de door de gemeenteraad vastgestelde statuten staat dat het college een zienswijze kan indienen tegen de begroting.
  De gemeenteraad kan een zienswijze indienen tegen de meerjarenbegroting. Op basis van de begroting 2019 heeft het college besloten om geen zienswijze in te dienen. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen tegen de meerjarenbegroting 2020-2021 van de stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 5 mei 2018 eindigt de aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Hof van Twente (Hofstreek FM) als lokale media instelling voor Hof van Twente. De Stichting heeft het Commissariaat voor de Media laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media instelling in een aansluitende periode van vijf jaar. Het college gaat de raad op 20 februari 2018 voorstellen positief te adviseren op de aanvraag tot aanwijzing Stichting Lokale Omroep Hof van Twente (Hofstreek FM) als lokale media instelling voor Hof van Twente voor een periode van vijf jaar vanaf 5 mei 2018.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wij hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het verplaatsen van een telecommast nabij de Almelosestraat 15 in Ambt Delden.
  Een ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen. Hierop hebben wij geen zienswijzen ontvangen.
  Om medewerking te kunnen verlenen moet de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Hengeveldse bedrijven So Nice/Tres Chic, Hebo en Bakkerij Nollen hebben een concreet uitbreidingsplan. De lokaal gewortelde bedrijven wensen ten noordwesten van het bestaande bedrijventerrein ‘t Wegdam de uitbreiding te realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan maakt deze uitbreiding van het bedrijventerrein (1,8 ha) mogelijk. Het college vindt het van belang de ondernemers te faciliteren om daarmee de plaatselijke werkgelegenheid en leefbaarheid te stimuleren. De ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast en daarnaast zullen er aanvullende landschapsmaatregelen worden getroffen. De uitbreiding van het bedrijventerrein is regionaal afgestemd. Er is een zienswijze ingediend. De gemeenteraad wordt geadviseerd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Diepenheim 2015, herziening Het Elferink 8” gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan ziet toe op het perceel Het Elferink 8 in Diepenheim. Het plan maakt de herontwikkeling van een voormalige reinwaterkelder tot woning mogelijk. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend die gedeeltelijk worden overgenomen. Tegelijk met het bestemmingsplan wordt ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In het buitengebied van de gemeente Hof van Twente, aan de Deldensestraat 69-71 te Goor, is een voormalig agrarisch erf gesitueerd. Op het erf staan, naast een bestaande (bedrijfs)woning en bijgebouw, acht voormalig agrarische gebouwen. De agrarische bebouwing staat al een aantal jaren leeg en verkeert, met uitzondering van de melkveestal, in zeer slechte staat en is daarmee aan te merken als landschap ontsierend. Initiatiefnemer is voornemens de agrarische gebouwen, met een oppervlakte van 1990 m2, te slopen in het kader van de Rood voor Rood regeling. De bestaande bedrijfswoning met bijgebouw blijft behouden. Ter compensatie van de sloop van de voormalige agrarische bebouwing wordt een bouwrecht voor twee compensatiewoningen van ieder maximaal 750 m3 verkregen. Voor de realisatie van het plan is een herziening van het bestemmingsplan vereist. Zowel de huidige bedrijfswoning als de compensatiewoningen worden bestemd als zijnde burgerwoningen.
  Daarmee wordt de ruimtelijke kwaliteit van de entree van Goor aan de oost zijde sterk verbeterd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 17

  Budgetoverheveling 2017 naar 2018

  Meningvormend
  geen documenten
  In bepaalde gevallen is het mogelijk om (restant)budgetten van het ene jaar over te hevelen naar het volgende jaar. Daarvoor zijn de spelregels vastgelegd in de Beleidsregel budgetoverheveling. Dit jaar wordt er voor € 411.258 overgeheveld van 2017 naar 2018. Het betreft incidentele budgetten of structurele budgetten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan. Overgeheveld worden restanten op subsidiebudgetten (investeringssubsidies en monumentensubsidies), budget Kanpagne, diverse budgetten onderhoud wegen, groen en maaien bermen/sloten en budget verkenningsfase nieuwbouw gemeentewerf.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 18

  Motie asbest sanering en schone grond

  Peilen draagvlak
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Notities

 • 19

  Motiearbitage en schone grond

  Peilen draagvlak
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)