Privacy en proclaimer

Privacy & proclaimer

De gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u desondanks op deze site een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt per e-mail reageren via info@hofvantwente.nl.

Externe links

Het auteursrecht van informatie op websites buiten www.hofvantwente.nl berust bij de eigenaar van de betreffende pagina's of gegevens. Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.

Ondersteuning browsers

Deze website wordt ondersteund door de volgende browsers:

 • Microsoft Internet explorer (versie 11)
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Google Analytics

De gemeente Hof van Twente gebruikt de analysetool Google Analytics om informatie over het gedrag en de behoeftes van bezoekers van de website te verzamelen. 
De gemeente Hof van Twente gebruikt de informatie uit Google Analytics alleen om de website te verbeteren. Wij geven deze informatie nooit aan andere partijen en gebruiken deze nooit voor commerciële doeleinden.

Privacy

De gemeente Hof van Twente verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Hof van Twente verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Hof van Twente omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gemeente Hof van Twente verwerkt persoonsgegevens over u als inwoner of bezoeker doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Etc.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Etc.

Hoe gaat de gemeente Hof van Twente om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Of voor andere doelen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief en/of reclame, telefonisch contact of informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

Gemeente Hof van Twente zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Hof van Twente verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Hof van Twente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Hof van Twente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Hof van Twente om langs te komen. Functionaris voor de gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijk toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente. De FG levert daarmee een belangrijke bijdrage aan correct gebruik van vertrouwelijke persoonsgegevens door de gemeente.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw rechten  

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Cookies

Gemeente Hof van Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@hofvantwente.nl onder vermelding van "Privacy". Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons Privacybeleid en ons Privacyreglement.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy rechten kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring  

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Hof van Twente te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Hof van Twente gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Veilige e-mail

Gemeente Hof van Twente gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

De gemeente Hof van Twente maakt voortdurend keuzes over de inrichting en uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij hoort ook de garantie dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom werkt de gemeente Hof van Twente met ZIVVER; een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, burgerservicenummers (BSN) of andere informatie die de gemeente Hof van Twente veilig wil versturen. Dit bericht is gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Dus ook hackers niet. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgzaam met uw privacy omgaan.

Meer weten over privacy?

Meer informatie over privacy vindt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens