Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 12 juli 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering, de vergadering wordt op 13 juli 2016 vervolgd om te beraadslagen over de Kadernota 2017.

Datum:
12 jul. 2016, 19:30
Locatie:
-

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.
  Als een burger wil inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp kan dat aan het begin van de raadsvergadering.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp respectievelijk het voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
  over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
  over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:15:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor een efficiënte aanpak van nieuwe veiligheidsthema’s is het noodzakelijk een actualisatie van de algemene plaatselijke verordening door te voeren. Dit om met name de handhaving en de leefbaarheid in onze openbare ruimte door de politie en de boa’s te waarborgen. Een nieuw artikel is de gedragsaanwijzing. Een aantal artikelen is gewijzigd i.v.m. beter werkbare toepassingen in de praktijk; dit in overleg met interne en externe partners zoals bijvoorbeeld de politie en de Veiligheidsregio Twente.
  Zo is een aantal artikelen aangescherpt, verbeterd en/of nader toegelicht, o.a. een toevoeging aan artikelen over wandel en fietstochten, vechten, standplaatsen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:22:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De eerder vastgestelde verordening" tegemoetkoming bijdrage aan ouders voor peuteropvang" is aangepast. In de eerder vastgestelde verordening zaten wat kinderziektes en in deze verordening zijn extra bepalingen toegevoegd hoe om te gaan met een tegemoetkoming in de kosten voor opvang aan ouders voor kinderen die op grond van een sociaal medische indicatie tijdelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming voor kinderopvang.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De herziening betreft het mogelijk maken van de bouw van 3 geschakelde woningen op de voormalige locatie van het bedrijf Tempelman Bouw B.V.
  Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen en er werden 8 inspraakreacties ontvangen.
  Het ontwerpplan werd enigszins aangepast. Onder andere werd de nokhoogte verlaagd naar 9 meter en werd de hoekwoning iets verder van de Roosdomsweg gesitueerd.
  Er werd door 7 appellanten een zienswijze ingediend over het aangepaste ontwerpplan.
  Zij zijn in grove lijnen van mening dat te bebouwing te massaal wordt en dat dat hun uitzicht en privacy te veel worden aangetast.
  Wij zijn van mening dat de situatie zeker niet verslechterd en dat er sprake is van een aanvaardbaar plan, dat past in deze centrumsituatie.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Wij hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een soccerhal aan de Endemansdijk 2a in Markelo.
  Een ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen. Hierop hebben wij geen zienswijzen ontvangen.
  Om medewerking te kunnen verlenen moet de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Gemeente Hof van Twente en provincie Overijssel willen de bodemsanering in het Gijmink combineren met het verwijderen van asbestdaken. Met deze koppelpilot willen provincie en gemeente ervaring opdoen met de gecombineerde aanpak van asbestbodemverontreinigingen en asbestdaken. Bovendien geeft de pilot inzicht in de totale hoeveelheid aan asbesthoudende materialen in een wijk. Die kennis kan worden gebruikt bij de nog te saneren bodemlocaties (periode 2016-2022), maar ook bij het op te stellen masterplan asbest voor Hof van Twente en de Overijsselse Brede Asbestaanpak. Hiervoor wordt de gemeenteraad voorgesteld de scope van het project Gijmink B uit te breiden en de kosten binnen het beschikbare budget op te vangen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:14:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het jaarverslag 2015 is klaar. De jaarrekening 2015 ook. Probleem hierbij is dat de accountant niet met zekerheid kan vaststellen of de in de jaarrekening verantwoorde kosten sociaal domein correct zijn en of de onderliggende diensten en producten conform geldende protocollen tot stand zijn gekomen. Dat heeft alles te maken met de administratie van zorgaanbieders en met die van de Sociale verzekeringsbank. Daarom verstrekt de accountant geen goedkeuring bij de jaarrekening. Deze kan dus ook niet vastgesteld worden door de raad.
  Wel kunnen de jaarstukken onder dit voorbehoud besproken worden met de gemeenteraad. Ook over de bestemming van het rekeningresultaat kan al vast een besluit worden genomen, met dien verstande dat niet uitgesloten kan worden dat dit resultaat nog kan veranderen vanwege correctieboekingen ten gevolge van nog van zorgaanbieders en Svb te ontvangen informatie.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:44:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten