Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 20 december 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
20 dec. 2016, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.

  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het verslag volgt
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:09:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 01:40:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het college heeft ingestemd met een voorstel aan de raad om een bijdrage te doen voor de aanleg van een kunstgrasveldje achter Erve Hooyerinck. Het initiatief komt van school en er is wordt voor een deel bijgedragen door de ouderraad en de buurt. Het veldje komt in de wadi te liggen en maar versterkt door de technische opbouw van de mat de werking van de waterbergende functie van de wadi.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Per 1 januari 2018 dient er nieuw subsidiebeleid voor de komende 4 jaar vastgesteld te worden. Het betreft de subsidies met betrekking tot de beleidsterreinen: sport, cultuur, buurtschappen, accommodaties, zorg, jeugd en leefbaarheid. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met verstrekking van de subsidies en de te behalen resultaten op genoemde beleidsterreinen. De genoemde bedragen in de financiële paragraaf zijn gebaseerd op de begroting 2017. Aan uw raad worden bij de eerstkomende kadernota eventuele wijzigingen en/of aanpassingen voorgelegd ten behoeve van de subsidiebedragen per 1 januari 2018. Daarbij zal een voorstel worden betrokken over de vraag of de reeds bestaande bezuinigings-taakstelling (die ingaande 2020 in de meerjarenraming van de begroting is opgenomen) al dan niet in stand dient te blijven. Het college B&W zal nadere regels vaststellen omtrent de verdeling/uitvoeringsregels van de subsidie binnen de verschillende beleidsterreinen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:43:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de sloop en nieuwbouw op het perceel in Markelo bekend als locatie Kistemaker (Grotestraat 11) en het naastgelegen weiland. Binnen het plangebied worden twee appartementengebouwen opgericht. In elk gebouw zijn zes appartementen gepland en in één gebouw wordt in de plint ruimte geboden aan winkelruimte (maximaal 350 m2 bruto vloer oppervlakte).
  Fragmenten
  Fragment 1 00:08:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Wij hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 21 woningen in het plan 't Gijmink in Goor.
  Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen moet de gemeenteraad eerst een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Duurzaamheid is voor de gemeente Hof van Twente een belangrijk speerpunt. Vanuit het programma duurzaamheid en onze Routekaart naar een duurzaam Hof van Twente in 2035 worden plannen gemaakt voor grootschalige duurzame energieproductie. Investeringsinitiatieven vanuit de samenleving willen wij financieel faciliteren.
  Een concrete stimuleringsmogelijkheid is het verlenen van een garantstelling voor de financiering van een lokale coöperatie van inwoners die gebruik maakt van de Regeling verlaagd tarief energiebelasting (postcoderoos) om deze inwoners van onze gemeente van lokale opgewekte groene stroom te voorzien.
  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
  1. Het garanderen van leningen voor lokale productie van groene stroom door een collectief van inwoners te kwalificeren als invulling van de publieke taak.
  2. De coöperatie Op Rozen Zuiver Hof van Twente aan te wijzen als door de gemeenteraad ‘goedgekeurde partij’ in de zin van het Treasurystatuut.
  3. De afhandeling van de nog van Coöperatie Op Rozen Zuiver Hof van Twente te ontvangen aanvraag garantstelling pilot-project voor maximaal € 1 mln over te laten aan het college.
  4. Zodra de pilot is afgerond de uitvoering van het project evalueren en beleidskaders voor garantstelling aan soortgelijke initiatieven vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:30:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De nieuwe met ingang van 2017 geldende boekhoudvoorschriften voor gemeenten (Besluit begroting en verantwoording) bepalen dat gemeenten niet langer in hun begroting een systeem van kostentoerekening mogen hanteren. De overheadkosten moeten apart en onverdeeld op een speciale plek in de begroting worden gepresenteerd. Dat betekent dat buiten de begroting om kosten aan tarieven, leges en heffingen moeten worden toegerekend. De manier waarop dat moet gebeuren dient door de gemeenteraad vast te worden gesteld. Bijgaande aanpassing van de Financiële verordening voorziet daarin. Dat is feitelijk een formaliteit, want de in de verordening beschreven werkwijze is reeds bij de berekening van de in de Programmabegroting 2017 vermelde in de paragraaf lokale heffingen genoemde tarieven gehanteerd. Deze leidt bovendien tot nauwelijks andere tarieven dan met de tot nu gehanteerde werkwijze.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten