Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 22 maart 2016 18:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
22 mrt. 2016, 18:30
Locatie:
-

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:08:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:51 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:39 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:11:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Aan de Hagmolenweg 13 te Bentelo, is een niet-agrarisch bedrijf gevestigd. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit een dierenartsenpraktijk en het houden/fokken van sierkippen, siervogels en koikarpers. Initiatiefnemers zijn voornemens om daarnaast een theeschenkerij te realiseren en om workshops en rondleidingen te organiseren. Hiertoe wordt het bestaande bedrijfspand verlengd met een oppervlakte van circa 85 m². Daarnaast wordt het perceel landschappelijk ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente heeft op 7 december 2015 ingestemd met een aantal wijzigingen van de Regeling Veiligheidsregio Twente. Deze waren noodzakelijk als gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 en van enkele bepalingen, waarvan de praktische uitvoering inmiddels is veranderd. Het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur gemachtigd de administratieve handelingen met betrekking tot deze wijzigingen verder uit te voeren. Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente heeft deze vertaald in een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Op 20 januari 2016 hebben wij besloten in te stemmen met deze concept-wijziging van de regeling en deze wijziging ter vaststelling aan de colleges van de deelnemende gemeenten aan te bieden. Omdat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente een regeling is tussen de colleges van de deelnemende gemeenten, moet de wijziging van de regeling door de colleges worden vastgesteld.
  Echter op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regeling heeft het college voor dit besluit toestemming nodig van de gemeenteraad van Hof van Twente.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeenteraad wordt gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de nieuwbouw van een garage met showroom aan de Rijssenseweg ong. in Markelo.
  Zodra de gemeenteraad deze verklaring heeft afgegeven, kan het college een omgevingsvergunning verlenen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:17:53 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Eind 2014 heeft de gemeente de locatie voormalige Cobercofabriek Markelo aangekocht om deze her in te richten. Op verzoek van uw raad zijn Markelose inwoners nauwgezet betrokken bij de ruimtelijke invulling van de aangekochte locatie. In de afgelopen maanden heeft een initiatiefgroep uit Markelo een participatietraject doorlopen. Het ontwerp voor de invulling van deze locatie is door de initiatiefgroep namens de inwoners van Markelo aan de gemeente overgedragen. Om het door Markelo opgestelde plan te kunnen bereiken is dit ontwerp financieel doorgerekend. De begroting om deze plannen te kunnen realiseren is op dit moment niet sluitend. In het voorstel dat aan uw raad voorligt worden het ontwerp en oplossing voor het de financiële tekort ter besluitvorming voorgelegd.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:54:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het college stelt de gemeenteraad voor om een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 502.150,00 voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportpark ’t Doesgoor in Goor. Aanleiding hiervoor is de verkoop van een deel van het huidige veld vier op dit sportpark voor een marktconforme prijs aan Nijland BV, die aangrenzend aan het huidige bedrijfsterrein een parkeerterrein wil realiseren voor eigen personeelsleden. Er is sprake van een klassieke win/win situatie. Door een lokale onderneming wordt een logistiek probleem opgelost, Sportpark ’t Doesgoor krijgt de beschikking over een volwaardig kunstgrasveld, waarvan alle maatschappelijke partners continu gebruik kunnen maken, en door minder sportvelden wordt op onderhoudskosten bezuinigd. Kortom, een mooi voorbeeld van publiek/private samenwerking, waarvan alle betrokkenen profiteren. Het is de bedoeling van alle betrokkenen om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk van het seizoen 2015-2016 uit te voeren. Met partijen is overeengekomen dat, indien één van de onderdelen niet door kan gaan de huidige indeling van sportpark ’t Doesgoor in stand blijft.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:21:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het huidige Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is in december 2007 vastgesteld. Het is verstandig om na verloop van tijd het gevoerde beleid te evalueren en daar waar nodig het beleid aan te passen. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven tot bijstelling van het beleid. Daarom is het GMP geactualiseerd en worden structurele middelen gevraagd voor de uitvoering van de maatregelen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Belangrijkste verschil met GMP 2007 is een grotere inzet op verkeersgedrag, terwijl de infrastructurele maatregelen v.w.b. de inrichting in 30km-zones en 60km-zones zo goed als afgerond zijn. In het GMP 2016-2020 is een schema opgenomen welke maatregelen worden voorzien om in de komende jaren uit te voeren om bij te dragen aan het realiseren van de gestelde doelstellingen. Voor 2016 zijn de maatregelen concreet, vormen het Uitvoeringsprogramma 2016 en betreffen: de Hengevelderstraat in Goor (30km-zone), Rijssensweg in Markelo (herinrichting), Stationsweg en Van Nispenweg in Delden-zone (inrichten conform 30km-zone), uitbreiding van de fietsenstalling bij station Goor en het opstarten van de planvorming van de projecten Van Kollaan en Spoorpark in Goor.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:06:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Jaarlijks dient het schoolbestuur van stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente de begroting en meerjarenbegroting in. Overeenkomstig de statuten kan de raad eventueel een zienswijze indienen bij de meerjarenbegroting. Gezien de begroting 2016 (positief resultaat), maatregelen die door het schoolbestuur genomen worden om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting en de kengetallen (die hoger zijn dan die voor het primair onderwijs gelden) wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Ingevolge deze wet moet de gemeente Hof van Twente zijn woonbeleid actualiseren. In december 2014 is de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 “Natuurlijk…Wonen in Twente!” vastgesteld. In 2015 is het nieuwe woonbeleid voor Hof van Twente ontwikkeld. Hierin is een viertal speerpunten uitgewerkt gekoppeld aan beleidsrichtingen:
  •Inzet op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de kernen
  •Optimaal en via maatwerk benutten van de ruimte voor uitbreiding van de woningvoorraad
  •Aandacht voor goede woonmogelijkheden voor groepen die zorg nodig hebben
  •Het huisvesten van urgente groepen woningzoekenden (waaronder statushouders)
  Het nieuwe woonbeleid neergelegd in de Woonagenda Hof van Twente combineert flexibiliteit met het kunnen leveren van maatwerk in een veranderende woningmarkt.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:08:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten