Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 27 september 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
27 sep. 2016, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:17:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.
  Als een burger wil inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp kan dat aan het begin van de raadsvergadering.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp respectievelijk het voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene Wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:38 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Naar aanleiding van het onderzoek dat is gedaan onder de zeugenhouders in Hof van Twente heeft het College van B en W besloten alle agrariërs aan te schrijven om inzicht te krijgen in de maatschappelijke en economische omstandigheden waarin de landbouwers in Hof van Twente zich bevinden. Immers zowel in de intensieve veehouderij als in de melkveehouderijsector zijn de markt-omstandigheden slecht, zelfs nu de prijzen iets zijn aangetrokken. Ook de raad heeft gevraagd om inzicht in die omstandigheden en een agenda ten behoeve van de sector op te stellen. Hiermee komt het College tegemoet aan de moties die hierover zijn ingediend. In de Agenda Agrarische Sector is aangegeven wat de gemeente al doet én wat zij naar aanleiding van de uitkomsten uit de onderzoeken extra gaat doen.
  De gemeente zet al jaren in op gebiedsmanagement en planmatige kavelruil. Zij participeert in projecten die de mestproblematiek moet helpen oplossen en de bodem verbeteren. Hiermee zijn de bodem, waterhuishouding én de opbrengsten gediend. Verder werkt de gemeente aan verduurzaming via efficiënt gebruik van de biomassa uit hout en bermmaaisel. Op streekniveau wordt gekeken naar de mogelijkheden van streekproducten en streekmerk. Hier gaat het er om de keten te versterken. De gemeente zet in op een zo ruim mogelijk planologisch beleid om ondernemerschap optimaal ruimte te geven.

  Na het onderzoek is gekeken of op niveau van het bedrijf diensten kunnen worden aangeboden als bedrijfsbe-geleiding en gezinsbegeleiding voor die gezinnen die door bedrijfsomstandig-heden in zwaar weer zijn geraakt.
  Ook landelijk is er aandacht voor de agrarische sector. Een Regiegroep Vitale Varkenshouderij heeft een rapport naar buiten gebracht, dat een zelfde beeld van de varkenshouderij toont en waarover nu door provincie en private partijen wordt gesproken. De gemeente zal zoveel mogelijk pro actief aansluiting zoeken bij de maatregelen die daaruit voortkomen.
  Alle ondernemers zullen wederom een brief ontvangen om op de hoogte gebracht te worden van de bevindingen en activiteiten van de gemeente.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:03:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeenteraad heeft in februari 2016 de regionale vervoersvisie Samen op weg vastgesteld. In deze visie is de zienswijze op de organisatie van het doelgroepenvervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn verwoord.
  Het vaststellen van de regionale visie betekent dat de Regiotaxi in haar huidige vorm per 1 juli 2017 komt te vervallen en dat de organisatie en inkoop van het vervoer naar dagbestedingslocaties per
  1 januari 2018 overgeheveld wordt van de zorgaanbieders naar gemeenten. In aansluiting op de uitwerking van de regionale visie stelt het college aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met een uitwerking van het voorkeursscenario lokaal vervoer.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:46:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het college heeft besloten om de aanvraagprocedure voor het Participatiefonds te vereenvoudigen. Hierdoor wordt het aanvragen van een bijdrage eenvoudiger voor inwoners. Ook de verwerking van de aanvraag wordt voor de gemeente eenvoudiger waardoor de beschikbare tijd gebruikt kan worden voor andere werkzaamheden. De Gemeenteraad wordt voorgesteld om een hierop aangepaste verordening vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Stichting Eschmolen heeft het plan om op de Deldeneresch een molen te herbouwen. In het verleden was aan de Molenweg in Delden een molen aanwezig. In de vorige eeuw is de molen door brand verwoest. De Stichting is fondsen aan het werven om de bouw te financieren. Onderhoud van de molen zal door de Stichting Twickel worden verzorgd. Daarmee is het onderhoud van de molen gegarandeerd. Het werven van middelen is eenvoudiger als het bestemmingsplan de uitvoering van het plan mogelijk maakt. Om die reden is een bestemmingsplan in procedure gebracht om de bouw van de molen mogelijk te maken.
  Er is een beeldkwaliteitsplan "aanvulling op de welstandsnota" opgesteld om het beeld van de te realiseren molen vast te leggen.
  Gedurende de termijn van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingebracht. Het bestemmingsplan en de aanvulling op de welstandsnota kunnen ongewijzigd worden vastgesteld.
  De gemeenteraad is daartoe bevoegd.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:08:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De percelen zijn gelegen aan de Holterweg (nabij 28) in Markelo. Aanvragers willen drie recreatiewoningen bouwen buiten de daarvoor bestemde aanduidingsvlakken. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Medewerking is mogelijk door middel van een zogenaamd ‘projectbesluit’. Om medewerking te kunnen verlenen moet de gemeenteraad in navolging van de op 31 mei 2016 afgegeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) eerst een definitieve VVGB afgeven.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het voorstel is van de agenda afgevoerd
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten