Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 31 mei 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
31 mei 2016, 19:30
Locatie:
-

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Wij hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen van Raedthuys Windenergie voor het plaatsen van een windturbine op Zenkeldamshoek. Raedthuys Windenergie wil dit realiseren in samenwerking met de EnergieCoöperatie Hof van Twente (ECHT). Deze aanvraag is niet passend in het huidige bestemmingsplan en in de welstandsnota. Om medewerking te kunnen verlenen moeten wij de gemeenteraad vragen om instemming met het plan. Dit doen wij middels het vragen van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het laten vaststellen van een beeldkwaliteitsplan.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:37:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het bestemmingsplan De Whee, herziening Scherpenzeelseweg maakt het mogelijk om een zorggebouw met woningen te realiseren op een terrein aan de Scherpenzeelseweg. Dit plan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Daarop is één ontvankelijke reactie binnengekomen namens vier omwonenden die zich niet kunnen vinden in de plannen. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de reactie en deze te betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Met de opstelling van een actualiseringsplan voor het gebied Goor-Noord wordt voldaan aan de verplichting om bestemmingsplannen up to date te houden en digitaal beschikbaar te maken. Na de inspraakprocedure is het plan op enkele onderdelen aangepast en als ontwerpplan ter inzage gelegd. Er zijn een 3-tal zienswijzen ingediend. Aan één daarvan kan, omdat er sprake is van ondergeschikte betekenis, worden tegemoet gekomen. Bij de ander twee kan dat niet omdat sprake is van een actualiseringsplan, waarbij geen nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Voor die plannen zullen afzonderlijke procedures moeten worden gevolgd, zij zullen los van dit plan moeten worden beoordeeld. Wij stellen u voor om het plan gewijzigd vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De percelen zijn gelegen aan de Holterweg (nabij 28) in Markelo. Aanvragers willen drie recreatiewoningen bouwen buiten de daarvoor bestemde aanduidingsvlakken. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Medewerking is mogelijk door middel van een zogenaamd ‘projectbesluit’. Om medewerking te kunnen verlenen moet de gemeenteraad eerst een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgeven.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Eerder heeft Enexis besloten de in principe niet aflosbare achtergestelde geldlening die v.m. EDON-aandeelhouders aan EDON als één van haar rechtsvoorgangers hadden verstrekt af te gaan lossen. Het college van Hof van Twente heeft er eind 2015 voor gekozen zich die lening in contanten te laten aflossen. De meeste andere gemeenten hebben daar ook voor gekozen. Omdat met name de noordelijke provinciale aandeelhouders van Enexis er voor kiezen zich de achtergestelde EDON-lening in aandelen Enexis te laten uitbetalen en Enexis niet van plan is extra aandelen uit te geven, wil Enexis wil aandelen van andere aandeelhouders inkopen. Hof van Twente heeft daarmee de mogelijkheid haar aandelen ter waarde van ongeveer € 13,1 mln te verkopen. Omdat het dividendverlies bij de huidige rentestanden bij lange na niet wordt gecompenseerd door de rentebaten over de verkoopopbrengst wordt voorgesteld niet op het aanbod van Enexis in te gaan.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:26:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente (OPO HvT) dient uit minimaal 3 en maximaal 5 leden te bestaan.
  De afgelopen maanden hebben 2 leden van de RvT aangegeven dat zij hun werkzaamheden willen beëindigen.
  Het schoolbestuur is een sollicitatieprocedure gestart. Het schoolbestuur doet de gemeenteraad een voordracht om 2 nieuwe leden te benoemen.
  Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, bestaat de RvT van de stichting OPO HvT uit 4 leden.
  De gemeenteraad heeft geen formele bevoegdheid bij de ontslagaanvraag van de 2 leden van de RvT.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De veiligheidsregio Twente stuurt jaarlijks haar ontwerpbegroting en jaarcijfers naar de gemeenteraad met het verzoek om een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad wordt door ons college geadviseerd om met de ontwerpbegroting 2017 en de jaarcijfers 2015 in te stemmen.
  De binnengekomen reacties van de 14 gemeenten in Twente worden met een reactie van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente gevoegd bij de ontwerpbegroting 2017, zoals die ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 4 juli a.s. wordt aangeboden.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:44 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Met het vaststellen van de geurgebiedsvisie en geurverordening vindt aanpassing (verruiming) van een geur-norm plaats. De geurgebiedsvisie en geurverordening worden toegepast bij een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan Hengevelde voor de realisatie van een burgerwoning.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Hof van Twente neemt deel aan het Twentebedrijf. Een samenwerkingsverband waarin Twentse gemeenten beogen een deel van hun bedrijfsvoeringstaken (financieel, personeel, verzekeringen, automatisering e.d.) onder te brengen. Op dit moment staat alleen het casco van de organisatie van het Twentebedrijf. Op basis van vrijwilligheid kunnen gemeenten besluiten een of meerdere onderdelen van hun bedrijfsvoeringstaken onder te brengen bij het Twentebedrijf. Het bestuur van het Twentebedrijf heeft de begroting 2017 naar de aangesloten organisaties gestuurd met het verzoek eventuele zienswijzen aan te leveren. Ten opzichte van de in de begroting Hof van Twente opgenomen kostenramingen vallen de nu gepresenteerde kosten iets lager uit. Na beoordeling van de begroting heeft het college het voornemen uitgesproken geen zienswijzen in te dienen. De wet verplicht het college de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Per 1 januari 2017 gaat de gemeente over op diftar, gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing. Bij de uitwerking hiervan moeten een aantal beleidskeuzes worden gemaakt. Het gaat daarbij om de tarievenstructuur, kwijtschelding, handhaving en communicatie. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met deze beleidskeuzes. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de beleidskeuzes eind dit jaar vast in verordeningen, de begroting en uitvoeringsbesluiten.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:04:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Er is een landelijk probleem met de opvang van vluchtelingen. Hof van Twente voelt zich verantwoordelijk en wil bijdragen aan het oplossen van deze problematiek. Door het vastleggen van een eenduidig besluitvormingskader kunnen raad en college hun bevoegdheden op een heldere wijze inhoud geven.
  Het college waar het gaat om uitvoering. De raad waar het gaat om het stellen kaders. De notitie Vluchtelingenopvang geeft daartoe een aanzet. De belangrijkste aandachtspunten daarin zijn: een menselijke opvang in een adequate huisvesting; een passende schaal en vorm van opvang; draagvlak; integratie en tijdige en zorgvuldige communicatie met de inwoners van Hof van Twente.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:50:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten