Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
12 jul. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Fragment 2 00:03:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Er is een plan opgesteld om aan de Bentelosestraat 22 te Hengevelde een karakteristieke schuur te verbouwen tot woning. Om dit plan te realiseren is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het aan de Raad voorgelegde bestemmingsplan maakt een retentiegebied en toevoeging van (woon- en bedrijfs)bebouwing aansluitend aan de dorpskern Hengevelde mogelijk. Door de ontwikkeling is er een oplossing gevonden voor structurele wateroverlast in en rondom de Eeftinkstraat in Hengevelde.
  Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het door de raad te behandelen bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Hassinkstraat ong (en bijbehorend beeldkwaliteitsplan) maakt de herontwikkeling binnen woonwijk Braak West mogelijk zodanig dat er op twee locaties in totaal zeven woningen kunnen worden gebouwd. Op basis van het nu nog geldende bestemmingsplan zijn op de betreffende locaties nog twee appartementengebouwen mogelijk. Door deze ontwikkeling wordt daarnaast een bestaande woningbouwmogelijkheid opgeschoven. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Er is een verzoek ingediend voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak aan de Hagenweg 1 te Ambt Delden. Door het vergroten van het bouwvlak kan een bedrijfsgebouw worden gerealiseerd. Dit maakt schaalvergroting mogelijk en het realiseren van een toekomstbestendig bedrijf. Ook is gebleken dat abusievelijk in het geldende bestemmingsplan de aanduiding intensieve veehouderij ontbreekt. Er is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht, om het bouwvlak te vergroten en de aanduiding "intensieve veehouderij" alsnog op te nemen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem hebben een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst voor de havens, genaamd het Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen (GHT). Het belangrijkste doel is alle haventaken met betrekking tot beheer en goederenvervoer te bundelen en te professionaliseren. De ambitie is om in de top 3 van logistieke hotspots in Nederland te komen en het logistiek ecosysteem te versterken. Om die gedeelde ambities vorm te geven is de Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 met bijbehorende Uitvoeringsprogramma opgesteld.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:23:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Personen die onvermijdbaar medisch afval hebben, worden door de invoering van diftar getroffen door een hogere afvalstoffenheffing, waar zij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Aan de gemeenteraad wordt een regeling ter vaststelling aangeboden op grond waarvan een beleidsregel is uitgewerkt waarbij de kosten achteraf worden vergoed, op basis van werkelijk verbruik.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:31:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Aanvrager is voornemens zich te vestigen op Zenkeldamshoek. Het huidige bouwvlak dient daarvoor verplaatst te worden (niet uitgebreid). Dit gaat gepaard met een herziening van het bestemmingsplan. Aanvrager verzoekt de gemeenteraad de coördinatieregeling ex artikel 3:30 Wro van toepassing te verklaren zodat de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen en milieu tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan (en beeld-kwaliteitsplan) ter inzage gelegd kan worden. Het college adviseert de Raad deze regeling van toepassing te verklaren op de procedure.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Vanaf donderdag 11 mei heeft de ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark Waterlanden zes weken ter inzage gelegen. In die periode is één zienswijze ingediend door de gezamenlijke omwonenden. Het college heeft de zienswijze afgewogen en van reactie voorzien in de zienswijzennotitie.
  De gemeenteraad wordt nu gevraagd om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Als de gemeenteraad deze verklaring heeft afgegeven kan het college de definitieve omgevingsvergunning afgeven en kan het zonnepark gerealiseerd worden.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:18:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In 2016 zijn plannen uitgerold om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het buitengebied waardoor het buitengebied grotendeels wordt voorzien van een breedbandaansluiting. Ca.100 adressen liggen zo solitair gelegen dat ze geen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden, de zogenoemde maatwerk-adressen.
  De maatwerkadressen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere aanbod kunnen wel een aansluiting krijgen, maar tegen een forse eenmalige bijdrage. De voorliggende regeling bevat een gestaffelde bijdrage voor het realiseren van een breedbandaansluiting voor alle verblijfsobjecten die geregistreerd staan in de Basisadministratie gebouwen van de gemeente Hof van Twente. Op de betreffende locatie mag dan nog geen breedbandvoorziening aanwezig zijn. De regeling zal met terugwerkende kracht in werking treden per 1 juli 2016. Hierdoor kunnen de maatwerkadressen die in 2016 tijdens de vraagbundeling akkoord zijn gegaan met het aanbod ook gebruik maken van deze regeling.
  Aan de raad wordt gevraagd budget beschikbaar te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:26:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De raad wordt voorgesteld het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vast te stellen. Tevens wordt een voorstel gedaan tot het bestemmen van het positieve rekeningresultaat
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In de eerste bestuursrapportage 2017 rapporteert het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van de lopende begroting en de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar.
  De budgettaire effecten zijn verwerkt in de Kadernota 2018

  In de Kadernota 2018 wordt door het college het budgettaire perspectief geschetst en doet zij daarin aan de raad een voorstel op hoofdlijnen over de te honoreren wensen voor nieuw beleid en dekkingsmaatregelen
  Fragmenten
  Fragment 1 01:50:12 Download Afspelen
  Fragment 2 00:55:31 Download Afspelen
  Fragment 3 00:16:32 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De evaluatie van het eenrichtingsverkeer Molenstraat heeft in 2016 plaatsgevonden. De conclusie was dat er geen aanleiding is om het eenrichtingsverkeer in de Molenstraat te heroverwegen. N.a.v. een brief van bewoners van de Molenstraat om handhaving van het eenrichtingsverkeer en een brief van de Stadsraad tot opheffing van het eenrichtingsverkeer (m.u.v. van het vrachtverkeer), heeft het college e.e.a. nader onderzocht. Het college is van mening dat met aanvullende maatregelen er geen aanleiding is om het eenrichtingsverkeer in de Molenstraat te heroverwegen en stelt voor verder te gaan met de vervolgmaatregelen van de Verkeersvisie Goor d.w.z. het verleggen van het oostelijk deel van de Bunschotenstraat en het opwaarderen van de Van Kollaan en aanleg van het Spoorpark.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:13:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten