Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 19 december 2017 18:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
19 dec. 2017, 18:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:12:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:20:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:17:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Evenals bij de voorgaande verkiezingen gaat de gemeente Hof van Twente deelnemen aan het experiment centrale stemopneming. Deze manier van handmatig tellen is zeer goed bevallen en levert een betrouwbaarder en beter controleerbaar resultaat op. Om de zweem van partijdigheid te voorkomen is er voor gekozen om geen personen tot lid van het stembureau te benoemen die verkiesbaar zijn voor deze verkiezing. Verder is besloten dat er in verband met het gelijktijdig te houden referendum het maximale aantal stemlokalen wordt ingericht. Dit zijn er 27 in plaats van 23. Dit is om de doorloop bij een stembureau te bevorderen en de tellast bij de stembureaus te verminderen. Voor het eerst zal er dit jaar ook een mobiel stembureau worden ingezet. Dit mobiele stembureau kan worden ingezet waar op bepaalde momenten veel kiezers zijn, maar geen stembureau in de buurt is. Hierbij valt te denken aan stations en winkelcentra. Het mobiele stembureau wordt ook ingezet op locaties waar veel ouderen wonen en geen stembureau gevestigd is.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat de Participatiewet in werking trad. De wet die meer nog dan zijn voorganger (de WWB) de gedachte ademt dat iedereen meedoet (naar vermogen). Het liefst in betaalde arbeid. Ook degenen met een arbeidsbeperking. Eind 2015 verenigden ondernemers en gemeente zich in een ambitieus economisch investeringsprogramma voor onze gemeente: de Sociaal-Economische Visie. Het verhogen van de arbeidsparticipatie, ook van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vormt een van de pijlers van dit programma. Het afgelopen jaar zijn tal van maatschappelijke initiatieven op ons afgekomen, die onze cliënten willen helpen, hetzij om meer mee te doen of om het gat met de arbeidsmarkt te dichten. Het laat zien dat we een sociale en ondernemende gemeente zijn. Na jaren van recessie trekt de economie weer aan en doet zich in steeds meer beroepsgroepen krapte voor. Dat biedt kansen die we slim moeten pakken. In het beleidsplan Re-integratie/participatie, dat aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd, wordt geschetst op welke wijze we als gemeente Hof van Twente ons wettelijke en maatschappelijke taken op dit terrein invulling willen geven en op welke manier we nog slimmer kunnen samenwerken met (maatschappelijke) partners
  Fragmenten
  Fragment 1 00:57:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat de Participatiewet in werking trad. De wet die meer nog dan zijn voorganger (de WWB) de gedachte ademt dat iedereen meedoet (naar vermogen). Het liefst in betaalde arbeid. Ook degenen met een arbeidsbeperking. Eind 2015 verenigden ondernemers en gemeente zich in een ambitieus economisch investeringsprogramma voor onze gemeente: de Sociaal-Economische Visie. Het verhogen van de arbeidsparticipatie, ook van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vormt een van de pijlers van dit programma. Het afgelopen jaar zijn tal van maatschappelijke initiatieven op ons afgekomen, die onze cliënten willen helpen, hetzij om meer mee te doen of om het gat met de arbeidsmarkt te dichten. Het laat zien dat we een sociale en ondernemende gemeente zijn. Na jaren van recessie trekt de economie weer aan en doet zich in steeds meer beroepsgroepen krapte voor. Dat biedt kansen die we slim moeten pakken. In het beleidsplan Re-integratie/participatie, dat aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd, wordt geschetst op welke wijze we als gemeente Hof van Twente ons wettelijke en maatschappelijke taken op dit terrein invulling willen geven en op welke manier we nog slimmer kunnen samenwerken met (maatschappelijke) partners.
 • Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Eschweg 1a Bentelo” heeft zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan heeft tot doel om voor het perceel aan de Eschweg 1a in Bentelo het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ qua vorm te wijzigen. Het perceel wordt tegelijkertijd landschappelijk ingepast. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De familie Meier aan de Langestraat 120 te Delden wenst een woning bij te bouwen. Hiervoor is een roodvoorroodplan opgesteld. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen er is een zienswijzen ingebracht. Privacy, woongenot en de aantasting van het gebied worden benoemd. Het college neemt de zienswijze niet over en stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeente Haaksbergen heeft het verzoek gedaan om te mogen toetreden tot Twente Milieu per 1 januari 2018. Hiermee brengt Haaksbergen haar uitvoerende dienst beheer openbare ruimte onder bij Twente Milieu. De uitvoerende taken betreffen voor het merendeel het beheer openbare ruimte maar ook een deel van de taken op het gebied van afval.
  Gezien de doestelling van Twente Milieu en de te behalen (efficiency-)voordelen voor beide partijen neemt de gemeente Hof van Twente een positief standpunt in over de wens tot toetreding van de gemeente Haaksbergen.
  Daarbij is het wenselijk dat na de toetreding op termijn wordt ingezet op toetreding van aandeelhouder B naar aandeelhouder A.
  En op termijn gesprekken worden gevoerd met de gemeente Haaksbergen over het onderbrengen van de inzameling van huishoudelijk afval bij Twente Milieu.
  Het standpunt wordt ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Op grond van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) dient de gemeente een actueel VTH-beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving vast te stellen. Hierin dient te worden opgenomen welke doelen de gemeente zichzelf stelt bij uitvoering van de VTH-taken, hoe deze doelen worden bereikt en op welke wijze de gemeente haar taken zal uitvoeren. Hieronder vallen taken op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en openbare orde. Het VTH-beleid is een groeimodel, dit voorstel gaat in op het uitvoeringsbeleid vergunningverlening, deel bouw. Het komende jaar (in 2018) zal de nota verder worden aangevuld met de delen Milieu, APV en toezicht en handhaving op deze onderdelen, om op deze wijze tot een totaal VTH-beleid te komen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De belastingverordeningen dienen conform de vast te stellen programmabegroting jaarlijks aangepast te worden. Ten gevolge hiervan wordt aan de gemeenteraad de belastingverordeningen ter vaststelling voorgelegd
  Fragmenten
  Fragment 1 00:20:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten