Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 28 maart 2017 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
28 mrt. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:27:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 8 Raadsbrieven

  Informeren van de raad
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:38:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Wij hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 21 woningen in het plan
  't Gijmink in Goor. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan.
  Een ontwerp omgevingsvergunning hiervoor heeft vanaf 19 januari 2017 voor 6 weken ter inzage gelegen.
  Tijdens deze terinzagelegging hebben wij geen zienswijzen ontvangen.
  Wij hebben ingestemd om blok 1 (het blok met woningen aan de Meidoornstraat) met circa 2 m te verschuiven richting het noorden. Hierdoor sluit het bouwplan beter aan bij de rooilijn uit het bestemmingsplan.
  Voordat wij een definitieve omgevingsvergunning kunnen verlenen, moet de gemeenteraad nu een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het bestemmingsplan dient ter vervanging van een bestaande woning. Het bouwvlak voor de nieuw te bouwen woning wordt verplaatst. De woning wordt landschappelijk ingepast.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Hof van Twente is verouderd. Het college stelt nu voor om een nieuwe verordening door de raad te laten vaststellen. Het bijbehorende uitvoeringsbesluit wordt door het college vastgesteld en gaat in op de zelfde dag als de raad de verordening vaststelt. De grootste wijziging zit in het feit dat een aantal regels vanuit de verordening naar het uitvoeringsbesluit zijn verplaatst. Verder is in het uitvoeringsbesluit geregeld dat het mogelijk is om proeven te houden met de inzameling van afvalstromen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:15:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:13:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten