Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 31 oktober 2017 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
31 okt. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:08:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het verslag van 18 oktober volgt
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:17:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 8 Raadsbrieven

  Informeren van de raad
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:29 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 01:12:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De kwaliteitsverordening bevat de kwaliteitseisen die gaan gelden voor het uitvoeren van milieutaken door de Omgeving Dienst Twente in oprichting namens of in opdracht van het College van burgemeester en wethouders uit te voeren taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving afkomstig uit diverse wetten zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft bijvoorbeeld omgevingsvergunningen milieu.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De familie Klein Elhorst wenst aan de Esweg 4 te Markelo een tweede bedrijfswoning te realiseren met gebruik van de roodvoorroodregeling. Om dit plan te realiseren is een bestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Er is een zienswijze ingediend. In de zienswijze wordt onder andere de openbaarheid van de Esweg genoemd. De openbaarheid verandert niet. In overleg met de initiatiefnemers is de erfinrichtingschets enigszins aangepast. Deze maakt deel uit van de regels van het bestemmingsplan. Om die reden wordt aan de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Met de Participatiewet hebben gemeenten ook de verantwoordelijkheid gekregen over een studieregeling: de individuele studietoeslag. De toeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig hebben om te gaan studeren omdat het voor deze mensen moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. Tot nu toe is het gebruik van de regeling achtergebleven bij de prognoses. De Twentse gemeenten hebben daarom besloten te gaan werken met een uniform en hoger bedrag; te weten 1200 euro per jaar en om door middel van een communicatiecampagne bekendheid te geven aan de regeling. De gemeenteraad wordt verzocht de verordening hierop met terugwerkende kracht vast te stellen
  Fragmenten
  Fragment 1 00:08:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Jaarlijks rapporteert het college twee keer aan de gemeenteraad over de uitvoering van de door de raad vastgestelde begroting. Dit voorstel betreft de tweede bestuursrapportage. Hierin worden over de periode mei tot en met augustus van dit jaar een aantal actualiteiten toegelicht van hetgeen in die periode is gerealiseerd. In één kleurentabel is ook per voorgenomen beleidsactie inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is met betrekking tot de beleidsagenda. Dit is een samenvattend overzicht van alle doelstellingen en resultaten die in de programmabegroting zijn opgenomen.
  In de bestuursrapportage zijn ook de financiële gevolgen in beeld gebracht van (autonome) ontwikkelingen die zich sinds de eerste bestuursrapportage hebben voorgedaan c.q. die wij voor de toekomst voorzien. De bestuursrapportage wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin de actuele stand van zaken van de bestuurlijke projecten wordt geschetst. De rapportage heeft een positief effect op de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door de eerder aan de gemeenteraad per raadsbrief gerapporteerde effecten van de mei-circulaire Gemeentefonds.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:39:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Volgens het Reglement van Orde stelt de raad jaarlijks een vergaderschema vast voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Op voorstel van het presidium voor het vergaderschema 2018 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In de Regeling Regio Twente is geregeld dat Regio Twente eens in de vier jaar, halverwege de zittingsperiode van de gemeenteraden een werkprogramma opstelt: de regionale samenwerkingsagenda. De vaststelling van de eerste regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente op 1 november 2017. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de agenda kenbaar te maken aan het college. Dit collegevoorstel gaat hierop in.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:24:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:18:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:09:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten