Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 25 oktober 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
25 okt. 2016, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.
  Als een burger wil inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp kan dat aan het begin van de raadsvergadering.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp respectievelijk het voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:00:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:22:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Er is een plan ingediend om een karakteristieke schuur aan de Holtkampsweg 6 te Ambt Delden in gebruik te nemen als woning. Om dit plan uit te voeren moet het bestemmingsplan worden herzien. Dit bestemmingsplan is in procedure gebracht. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn geen reacties ingediend. Het plan kan ongewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De GR is aangepast om mogelijk te maken dat de uitvoeringsorganisatie op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor gemeente Hof van Twente en gemeente Hengelo wordt ondergebracht bij de GR SWB, onder de naam Gildebor. Naar verwachting gebeurt dat per 1 januari 2017.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Hof van Twente heeft in 2015 een nieuw Armoedebeleid vastgesteld. Om dit nieuwe beleid te evalueren heeft de gemeente deze zomer een onderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoek komen een aantal actiepunten naar voren. van deze actiepunten zijn er een aantal als speerpunt benoemd die gelijk worden opgepakt, dit zijn:
  1. De informatievoorziening / voorlichting moet beter en de procedures moeten eenvoudiger.
  2. Alle kinderen in Hof van Twente moeten mee kunnen doen.
  3. Inwoners moeten niet langer om financiële reden basis medische zorg mijden.
  De andere actiepunten worden ook opgepakt maar op een later moment. Om de effecten van deze acties te kunnen meten zal er na één jaar een meting plaatsvinden.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:46:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeenteraad heeft ingestemd met de Perspectiefnota Grondexploitaties 2016. De perspectiefnota grondexploitaties geeft een financieel inzicht in de gemeentelijke grondexploitaties. De invoering van vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 en de daarmee samenhangende Notitie Grondexploitaties heeft gezorgd voor de belangrijkste wijzigingen voor de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn op basis van deze wijzigingen herzien en voorzien in de komende jaren in een positief resultaat. Voor de woningbouwlocaties De Esch 3 in Markelo en Bentelo buiten zijn budgetten beschikbaar gesteld om te starten met de bestemmingsplanprocedure.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:38 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Jaarlijks rapporteert het college twee keer aan de gemeenteraad over de uitvoering van de door de raad vastgestelde begroting. Dit voorstel betreft de tweede bestuursrapportage. Hierin worden over de periode mei tot en met augustus van dit jaar een aantal actualiteiten toegelicht van hetgeen in die periode is gerealiseerd. In één kleurentabel is ook per voorgenomen beleidsactie inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is met betrekking tot de beleidsagenda. Dit is een samenvattend overzicht van alle doelstellingen en resultaten die in de programmabegroting zijn opgenomen. In de bestuursrapportage zijn ook de financiële gevolgen in beeld gebracht van (autonome) ontwikkelingen die zich sinds de eerste bestuursrapportage hebben voorgedaan c.q. die wij voor de toekomst voorzien. De bestuursrapportage wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin de actuele stand van zaken van de bestuurlijke projecten wordt geschetst.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:25:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het college biedt de raad wederom een sluitende begroting aan voor 2017.
  Deze programmabegroting draagt de titel: “Samen aanpakken”. In de programmabegroting is uitgelegd wat het college van plan is te gaan doen in 2017. De begroting 2017 bevat een sluitend meerjarenperspectief. Daar is het college tevreden over. 2017 wordt het laatste volledige jaar van de huidige collegeperiode
  2014-2018. En opnieuw wordt het een jaar van handen uit de mouwen en stevig aanpakken.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:52:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeenteraad heeft in februari 2016 de regionale vervoersvisie Samen op weg vastgesteld. In deze visie is de zienswijze op de organisatie van het doelgroepenvervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn verwoord.
  Het vaststellen van de regionale visie betekent dat de Regiotaxi in haar huidige vorm per 1 juli 2017 komt te vervallen en dat de organisatie en inkoop van het vervoer naar dagbestedingslocaties per
  1 januari 2018 overgeheveld wordt van de zorgaanbieders naar gemeenten. In aansluiting op de uitwerking van de regionale visie stelt het college aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met een uitwerking van het voorkeursscenario lokaal vervoer.

  Gewijzigd raadsbesluit volgt
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De herziening betreft het mogelijk maken van de bouw van 3 geschakelde woningen op de voormalige locatie van het bedrijf Tempelman Bouw B.V.
  Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen en er werden 8 inspraakreacties ontvangen.
  Het ontwerpplan werd enigszins aangepast. Onder andere werd de nokhoogte verlaagd naar 9 meter en werd de hoekwoning iets verder van de Roosdomsweg gesitueerd.
  Er werd door 7 appellanten een zienswijze ingediend over het aangepaste ontwerpplan.
  Zij zijn in grove lijnen van mening dat de bebouwing te massaal wordt en dat dat hun uitzicht en privacy te veel worden aangetast.
  Wij zijn van mening dat de situatie zeker niet verslechtert en dat er sprake is van een aanvaardbaar plan, dat past in deze centrumsituatie.

  Een memo met informatie over het verloop van het proces volgt.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:40:39 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten