Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 29 november 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
29 nov. 2016, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:38 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:18:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.
  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De huidige beheerverordening algemene begraafplaatsen Hof van Twente 2011 is vastgesteld op 14 februari 2012. Actualiseren van de verordening is noodzakelijk om meer keuze vrijheid te kunnen bieden aan de burger en voor een efficiëntere exploitatie van de begraafplaatsen.
  Door hergebruik van graven waarvan afstand is gedaan kan de ruimte op de begraafplaatsen efficiënter worden benut. Hierdoor is er voorlopig geen uitbreiding van de begraafplaatsen nodig en worden de exploitatie kosten niet hoger.
  Het college heeft besloten de raad voor te stellen in te stemmen met de wijzigingen van de beheerverordening algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken 2016. en de uitvoeringsbesluiten vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeente dient o.g.v. de wet een verordening vast te stellen om gelijkwaardig aanvullend (financieel) beleid te voeren voor het openbaar als het bijzonder primair onderwijs.
  Deze is beschreven in de ‘Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hof van Twente 2017’
  Deze verordening biedt een instrument om dit beleid goed uit te voeren. Deze verordening is een raamverordening, waarin de algemene procedure staat omschreven.
  Specifiek beleid wordt toegevoegd in de vorm van voorzieningen, voor het bewegingsonderwijs (vervoer en entree) wordt een voorziening toegevoegd
  De uitvoering van het bewegingsonderwijs (entree/vervoer) wijzigt niet. Over de verordening en de voorziening is overleg gevoerd met alle schoolbesturen. Zij stemmen in.
  De raad dient de verordening vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeenteraad heeft in 2001 een procedure vastgesteld in verband met bestuurlijk overleg met de schoolbesturen. In verband met gewijzigde wet- en regelgeving is deze procedure en bevoegdheden in de loop van de jaren aangepast.
  Daarnaast hoeft deze procedure niet meer in een verordening geregeld te worden. College stelt raad voor om de procedure in een raadsbesluit te regelen. Alle schoolbesturen PO en VO stemmen in met het voorstel.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De belastingverordeningen dienen conform de vast te stellen programmabegroting jaarlijks aangepast te worden. Ten gevolge hiervan wordt aan de gemeenteraad de belastingverordeningen ter vaststelling voorgelegd.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten besloten een gezamenlijke investeringsagenda te starten. Deze Agenda van Twente heeft een looptijd van 2008 - 2018 en heeft tot doel de sociaaleconomische structuur van Twente duurzaam en substantieel te versterken. De Agenda van Twente loopt eind 2017 af. Vóór 1 januari 2018 dienen de 14 Twentse gemeenteraden een besluit te nemen over het vervolg. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie. Daarnaast wordt instemming gevraagd om de verkenning te starten naar een nieuwe investeringsagenda.
  Het college wordt geadviseerd het raadsvoorstel vast te stellen en deze ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:32:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Onze accountant Deloitte heeft aangegeven dat zij door landelijke ontwikkelingen in het sociale domein en personele krapte problemen verwacht met het tijdig gereed krijgen van de jaarrekeningcontrole 2016. Ze biedt ons aan om over te stappen naar een ander accountantskantoor namelijk Baker Tilly Berk. Deze is bereid de opdracht onder dezelfde voorwaarden uit te voeren als eind vorig jaar met Deloitte is overeengekomen. Het college doet de raad het voorstel om eerst een contract van 1 jaar aan te gaan met Baker Tilly Berk met een mogelijkheid van drie maal een jaar verlenging.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:38:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Hof van Twente heeft in 2015 een nieuw Armoedebeleid vastgesteld. Om dit nieuwe beleid te evalueren heeft de gemeente deze zomer een onderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoek komen een aantal actiepunten naar voren. van deze actiepunten zijn er een aantal als speerpunt benoemd die gelijk worden opgepakt, dit zijn:
  1. De informatievoorziening / voorlichting moet beter en de procedures moeten eenvoudiger.
  2. Alle kinderen in Hof van Twente moeten mee kunnen doen.
  3. Inwoners moeten niet langer om financiële reden basis medische zorg mijden.
  De andere actiepunten worden ook opgepakt maar op een later moment. Om de effecten van deze acties te kunnen meten zal er na één jaar een meting plaatsvinden.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten