Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
24 jan. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:29 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 Vaststellen agenda

  Ter vaststelling
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3 Spreekrecht burgers

  Informeren van de raad
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.

  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:32:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:36:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Evenals bij de laatstgehouden verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur wil de gemeente meedoen aan het experiment centrale stemopneming. De ervaringen die in het verleden hierbij zijn opgedaan zijn zeer positief.
  Met name de verkiezing van de Tweede Kamer leent zich bij uitstek voor dit experiment. Er zullen waarschijnlijk zeer veel partijen, en daarmee ook veel kandidaten, meedoen aan de verkiezingen. Ook wordt een hoge opkomst verwacht. Een reguliere telling na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur zal dan erg veel tijd vergen. Fouten door concentratieverlies en vermoeidheid liggen dan op de loer.
  In het kort gaat de telling als volgt. Na sluiting van de stembureaus zal een eerste voorlopige telling van het aantal stemmen per lijst worden verricht. Na deze voorlopige telling worden de stembiljetten ingepakt en vervoerd naar een centrale tellocatie. Er zal dus relatief snel een voorlopige uitslag op lijstniveau bekend zijn. Op de centrale tellocatie wordt de volgende dag de definitieve telling op kandidaatniveau verricht. De telling is openbaar en dus erg transparant. Verder wordt de telling uitgevoerd door mensen die niet al een lange verkiezingsdag achter de rug hebben.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:47:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 juli 2012 is het een verplichting om iedere vier jaar een kaderstellend beleidsplan op te stellen. Het huidige beleidsplan loopt eind 2016 af waardoor er een nieuw beleidsplan moet worden vastgesteld.
  In de afgelopen jaren is de vraag om ondersteuning bij financiële problemen toegenomen. Steeds meer mensen hebben problemen om financieel rond te komen. Met het schuldhulpverleningsbeleid willen wij problematische schulden zoveel mogelijk voorkomen en ondersteuning bieden aan iedere inwoner met financiële problemen als hij niet in staat is om deze problemen zelf op te lossen. Doel van de ondersteuning is om maatschappelijke en sociale uitsluiting te voorkomen waardoor participeren in de samenleving mogelijk blijft, het liefst schuldenvrij.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:52:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Ten noordoosten van de kern van Goor ligt de projectlocatie Waterlanden welke door de gemeente is aangewezen voor het ontwikkelen en realiseren van een zonnepark. Het bedrijf Solarfields heeft middels een openbare tenderprocedure de exclusiviteit verkregen om op het terrein, voor eigen kosten en risico, een zonnepark te realiseren en te exploiteren. Het gaat om een park met een oppervlakte van circa 14 hectare, waarbij op circa 9 hectare elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonnepanelen (PV-panelen). Het plan voorziet in het realiseren van een zonnepark van circa 9 ha de overig gronden worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing en als groen buffer tussen de woonwijk en het zonnepark.
  Omwonenden zijn gedurende het proces meerdere keren geïnformeerd. Ten behoeve van het opstellen van het inrichtingsplan is een inloopavond georganiseerd, waarbij de omwonenden hun wensen kenbaar konden maken, en in gesprek konden met de landschapsarchitect. Bij het opstellen van het inrichtingsplan is waar mogelijk rekening gehouden met deze wensen.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Op de locatie Almelosestraat 9 - 11 bevindt zich het voormalig brandweer oefencentrum. Men is voornemens om ter plaatse twee nieuwe woningbouwkavels en één landhuis te realiseren. Hiervoor zal 3380 m2 landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt en wordt het perceel landschappelijk ingepast. Daarnaast zal de bestaande woning Almelosestraat 15 vergroot worden tot 2000 m3. Om deze ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen