Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 12 april 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
12 apr. 2016, 19:30
Locatie:
-

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:18:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:13:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De controleverordening regelt de controle op het financieel beheer en de controle op de inrichting van de financiële situatie van de gemeente Hof van Twente. Hierin wordt onder andere de opdrachtverlening accountant, de informatieverstrekking aan de accountant, de inrichting van de controle en het instellen van een auditcommissie geregeld. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Hof van Twente.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De financiële verordening is een vereiste op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. De bestaande verordening dateert van 2007 en dient geactualiseerd te worden. Dat is nu gebeurd.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeenteraad wordt voorgesteld de Onderzoeksverordening Hof van Twente 2016 vast te stellen. Het betreft een actualisatie van de verordening uit 2007. In deze geactualiseerde verordening wordt geregeld dat het college ieder jaar minimaal één onderzoek uitvoert naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door haar uitgevoerde bestuur. Het onderwerp van het onderzoek wordt na consultatie van de Rekenkamercommissie vastgesteld. De door de raad ingestelde auditcommissie zal hierover worden geïnformeerd.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Op de locatie Tankinksweg 1 te Ambt Delden bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf. Ter plaatse wordt 2293 m² aan landschapontsierende bedrijfsbebouwing gesloopt en de bedrijfsbestemming wordt verwijderd. Aan de Roosdomsweg (ong.) nabij nr. 30 te Markelo is een onbebouwd grasperceel aanwezig in de lintbebouwing langs de Roosdomsweg. De eigenaar van dit perceel is voornemens ter plaatse een woningbouwkavel te realiseren. Door het slopen van de landschapontsierende bebouwing aan de Tankinksweg 1 kan het recht op één compensatiewoning worden verkregen. In dit geval wordt de compensatiewoning niet teruggebouwd op de slooplocatie, maar wordt de woning op het perceel aan de Roosdomsweg gerealiseerd, aangezien deze locatie meer wenselijk is dan de slooplocatie. Hierbij wordt woning ingevoegd in de lintbebouwing aangrenzend aan de bebouwde kom van Markelo. Samenhangend met deze ontwikkeling worden beide locaties landschappelijk ingericht.. Deze herziening zorgt voor de planologische inpassing van deze ontwikkeling.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het college heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een soccerhal aan de Endemansdijk 2a in Markelo. Het verzoek is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen moet de gemeenteraad eerst een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Wij hebben een verzoek ontvangen van Raedthuys B.V. voor het plaatsen van een windturbine op Zenkeldamshoek. Raedthuys B.V. wil dit realiseren in samenwerking met de EnergieCoöperatie Hof van Twente (ECHT). Dit verzoek is niet passend in het huidige bestemmingsplan en in de welstandsnota. Om medewerking te kunnen verlenen moeten wij de gemeenteraad op voorhand vragen om instemming met het plan. Dit doen wij middels het vragen van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het laten vaststellen van een beeldkwaliteitsplan.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:02:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Op 30 september 2014 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening 2015 (Asv) vastgesteld. Deze subsidieverordening is de wettelijke basis voor het opstellen van subsidieregels en de verstrekking van subsidie. De Asv omvat het kader en de procedures die gehanteerd worden bij het behandelen van de aanvragen voor subsidies. Het is wenselijk dat de Algemene subsidieverordening 2015 uitgebreid wordt met een aantal beleidsterreinen, zodat ook voor deze beleidsterreinen subsidieregels en subsidie verstrekt kan worden. Daarom wordt de Asv uitgebreid met de beleidsterreinen Bodem en Asbest, Duurzaamheid en Platteland. Daarnaast wordt het beleidsterrein promotie van de kernen gewijzigd in economie en arbeidsparticipatie zodat er meer wettelijke subsidiemogelijkheden zijn op dit gebied. De wijziging betreft alleen de uitbreiding met de genoemde beleidsterreinen. Voor de overige zaken blijft de Asv geheel in stand en zullen er geen nieuwe of gewijzigde artikelen toegevoegd worden.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:13:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Er is een landelijk probleem met de opvang van vluchtelingen. Hof van Twente voelt zich verantwoordelijk en wil bijdragen aan het oplossen van deze problematiek. Door het vastleggen van een eenduidig besluitvormingskader kunnen raad en college hun bevoegdheden op een heldere wijze inhoud geven.
  Het college waar het gaat om uitvoering. De raad waar het gaat om het stellen kaders. De notitie Vluchtelingenopvang geeft daartoe een aanzet. De belangrijkste aandachtspunten daarin zijn: een menselijke opvang in een adequate huisvesting; een passende schaal en vorm van opvang; draagvlak; integratie en tijdige en zorgvuldige communicatie met de inwoners van Hof van Twente.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:13:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het huidige Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is in december 2007 vastgesteld. Het is verstandig om na verloop van tijd het gevoerde beleid te evalueren en daar waar nodig het beleid aan te passen. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven tot bijstelling van het beleid. Daarom is het GMP geactualiseerd en worden structurele middelen gevraagd voor de uitvoering van de maatregelen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Belangrijkste verschil met GMP 2007 is een grotere inzet op verkeersgedrag, terwijl de infrastructurele maatregelen v.w.b. de inrichting in 30km-zones en 60km-zones zo goed als afgerond zijn. In het GMP 2016-2020 is een schema opgenomen welke maatregelen worden voorzien om in de komende jaren uit te voeren om bij te dragen aan het realiseren van de gestelde doelstellingen. Voor 2016 zijn de maatregelen concreet, vormen het Uitvoeringsprogramma 2016 en betreffen: de Hengevelderstraat in Goor (30km-zone), Rijssensweg in Markelo (herinrichting), Stationsweg en Van Nispenweg in Delden-zone (inrichten conform 30km-zone), uitbreiding van de fietsenstalling bij station Goor en het opstarten van de planvorming van de projecten Van Kollaan en Spoorpark in Goor.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:39:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:09:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten