Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 14 februari 2017 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
14 feb. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 Vaststellen agenda

  Ter vaststelling
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3 Spreekrecht burgers

  Informeren van de raad
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.

  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:21:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:22:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:41:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Hierbij wordt het nieuwe integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Hof van Twente gepresenteerd. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan onze veiligheid en dat blijkt ook uit de landelijke cijfers waarin wij hoog scoren. Onze inwoners, onze ondernemers en onze bezoekers vinden het in onze gemeente prettig, leefbaar en veilig wonen, werken en recreëren. Daar zijn wij trots op! In de aankomende periode ligt er een mooie ambitie: behouden van wat we hebben bereikt, maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ problemen.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Op verzoek van de heer R. Vollenbroek is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning aan de Beukenlaan te Bentelo mogelijk. Het plan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Ambtelijk is geconstateerd dat in het digitale plan de bouwstrook en de maatvoeringen ontbreken. Dit kan worden hersteld door het plan gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:17:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Aan de Grotestraat 2 te Markelo bevindt zich het terrein van de voormalige kaasfabriek Coberco. Het terrein is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en sinds een aantal jaren in eigendom van de gemeente Hof van Twente en is gelegen in het centrum van Markelo.
  De gemeente heeft aan de inwoners van Markelo gevraagd om te bedenken hoe het terrein ingericht moet worden. De inwoners zijn hier zelf mee aan de slag gegaan en hebben met elkaar een plan gemaakt, Plan Mooi Markelo. De inwoners hebben met elkaar de bouwstenen voor het plan opgesteld. Aan de hand van die bouwstenen zijn de schetsontwerpen opgesteld. Hieruit blijkt dat een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het terrein wordt ingericht als een 'parkachtige omgeving' met groen en pleinvoorzieningen. Een deel van de bebouwing blijft staan en krijgt een nieuwe functie. In dit bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen mogelijk zijn.
 • 12 Budgetoverheveling 2016 naar 2017

  Meningvormend
  2 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  In bepaalde gevallen is het redelijk om (restant)budgetten van het ene jaar over te hevelen naar het volgende jaar. Daarvoor zijn de spelregels vastgelegd in de Beleidsregel budgetoverheveling. Dit jaar wordt er voor
  € 250.371 overgeheveld van 2016 naar 2017. Dit betreffen restanten op subsidiebudgetten (investeringssubsidies, subsidies sociale cohesie en monumentensubsidies), budget Kanpagne en budget voor Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Medewerkers tevredenheidsOnderzoek (MO).
 • 13 Marktverordening 2017

  Meningvormend
  2 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  De wekelijkse warenmarkten in Delden, Goor en Markelo zijn een aanvulling op de centrumfunctie van de kernen en hebben de gehele gemeente als verzorgingsgebied. Hierdoor heeft de markt een waardevolle functie binnen de gemeente die we graag willen behouden en faciliteren. Om de markt beter te kunnen laten aansluiten bij de wensen van de klant willen we de rol van de marktondernemers vergroten.
  In de nieuwe marktverordening 2017 blijft de gemeente de basis regelen: locaties, tijdstippen, stroomvoorzieningen en vergunningen. De overige werkzaamheden zullen door de maktondernemers zelf worden georganiseerd. De marktondernemers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de acties en promotie, inclusief de benodigde budgetten hiervoor welke niet meer vallen onder de gemeentelijke legeskosten.
  Zo is het straks ook niet meer de gemeente die op basis van een wachtlijst bepaalt welke ondernemer een vrijgekomen plek mag invullen op de markt, maar kiezen de ondernemers zelf een nieuwe collega die iets toevoegt aan het collectief.
  Op deze manier blijft de markt in de toekomst een toevoeging aan onze gemeente en aan de centra in het bijzonder.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:29:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Gemeente heeft de mogelijkheid om een perceel aan de Entersestraat aan te kopen.
  Vanuit de duurzaamheidsdoelstelling kan het perceel door haar ligging naast het hoogspanningsverdeelstation gemakkelijk aangewend worden voor een zonnepark.
  Ten aanzien van een dergelijke aankoop is het noodzakelijk dat de gemeenteraad hiermee instemt middels beschikbaarstelling van een krediet
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:30:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Ten noordoosten van de kern van Goor ligt de projectlocatie Waterlanden welke door de gemeente is aangewezen voor het ontwikkelen en realiseren van een zonnepark. Het bedrijf Solarfields heeft middels een openbare tenderprocedure de exclusiviteit verkregen om op het terrein, voor eigen kosten en risico, een zonnepark te realiseren en te exploiteren. Het gaat om een park met een oppervlakte van circa 14 hectare, waarbij op circa 9 hectare elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonnepanelen (PV-panelen). Het plan voorziet in het realiseren van een zonnepark van circa 9 ha de overig gronden worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing en als groen buffer tussen de woonwijk en het zonnepark.
  Omwonenden zijn gedurende het proces meerdere keren geïnformeerd. Ten behoeve van het opstellen van het inrichtingsplan is een inloopavond georganiseerd, waarbij de omwonenden hun wensen kenbaar konden maken, en in gesprek konden met de landschapsarchitect. Bij het opstellen van het inrichtingsplan is waar mogelijk rekening gehouden met deze wensen.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:27:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 juli 2012 is het een verplichting om iedere vier jaar een kaderstellend beleidsplan op te stellen. Het huidige beleidsplan loopt eind 2016 af waardoor er een nieuw beleidsplan moet worden vastgesteld.
  In de afgelopen jaren is de vraag om ondersteuning bij financiële problemen toegenomen. Steeds meer mensen hebben problemen om financieel rond te komen. Met het schuldhulpverleningsbeleid willen wij problematische schulden zoveel mogelijk voorkomen en ondersteuning bieden aan iedere inwoner met financiële problemen als hij niet in staat is om deze problemen zelf op te lossen. Doel van de ondersteuning is om maatschappelijke en sociale uitsluiting te voorkomen waardoor participeren in de samenleving mogelijk blijft, het liefst schuldenvrij.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen