Aanstaande, lopende en onlangs afgeronde onderzoeken

De Rekenkamer Hof van Twente voert jaarlijks 2 tot 4 onderzoeken uit. Soms zelfstandig. Soms in samenwerking met andere Twentse gemeentelijke rekenkamers. Elk jaar stelt de rekenkamer de onderzoekagenda voor het volgende jaar vast. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de onderzoeken die binnenkort gaan starten, die op dit moment gaande zijn of die maximaal een half jaar geleden zijn afgerond. 

 

LOPEND - Onderzoek klachtenafhandeling

Toelichting         De NVRR organiseert jaarlijks een DoeMee-onderzoek waar lokale rekenkamers bij kunnen aansluiten. Het onderzoek richt zich dit keer op klachtenafhandeling bij decentrale overheden. Er doen 80 gemeenten mee met dit onderzoek, waaronder Hof van Twente. Ook de nationale ombudsman verleent medewerking aan het onderzoek. Centrale vraag van het onderzoek is: ‘Op welke wijze geven decentrale overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van klachten, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de volksvertegenwoordiging?’. Decentrale overheden zijn de gemeenten, de provincies en de waterschappen. De volksvertegenwoordiging zijn respectievelijk de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het dagelijks bestuur.

Planning            oplevering najaar 2023 (vertraagd)

Uitvoering          NVRR (DoeMee-onderzoek 2023 - Klachtenafhandeling)

Openbaar          ja

Documentatie   (weblinks volgen binnenkort) 

 

NET OPGELEVERD - Quick Scan Gemeenschappelijke Regelingen (begrotingen 2025)

Toelichting         Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) zijn organisaties die door meerdere samenwerkende gemeenten zijn opgezet om gemeentelijke taken uit te voeren. Vaak gebeurt dat vanuit efficiency-overwegingen. Gemeenten blijven echter eindverantwoordelijk voor die taken. Daarom moeten de verschillende GR-en jaarlijks verantwoording afleggen aan de gemeenteraden. Dat doen ze (o.a.) door hun begroting ter goedkeuring voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden. Omdat het én veel begrotingen tegelijk zijn én financieel ingewikkelde materie is, hebben de Twentse rekenkamers afgesproken jaarlijks een deskundige te vragen om op grote lijnen een overzicht te geven voor raadsleden van de belangrijkste aandachtspunten. Deze quick scan kunnen raadsleden dan gebruiken om de stukken beter en sneller te begrijpen. Ook helpt het hun om vragen, kaders en voorwaarden te stellen aan de GR-besturen.

Publicatiedatum  2 mei 2024

Uitvoering           Rekenkamer Enschede namens alle Twentse gemeenten

Openbaar           ja

Documentatie    Aanbiedingsbrief bij quickscan Verbonden Partijen 2024

                          Quickscan Verbonden Partijen 2024

 

RECENT AFGEROND - Toezicht en handhaving in de leefomgeving door de OmgevingsDienst Twente (ODT)

Toelichting         In april 2023 startten de samenwerkende rekenkamers van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen én de provinciale Rekenkamer Oost-Nederland starten met een gezamenlijk onderzoek naar de ‘toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving door de Omgevingsdienst Twente’ (ODT). De hoofdvraag voor het onderzoek van de gezamenlijke rekenkamers is als volgt: ‘In welke mate draagt het toezicht en de handhaving door de ODT, in samenwerking met de bevoegde gezagen, bij aan het naleven van wet- en regelgeving bij activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving?‘ Het onderzoeksrapport is in november 2023 opgeleverd. 

Bij de raadsbehandeling op 5 maart 2024 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen n.a.v. dit onderzoeksrapport.

Publicatiedatum  10 oktober 2023

Uitvoering           Twynstra-Gudde in opdracht van de samenwerkende Twentse Rekenkamers

Openbaar           ja

Documentatie    Aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport

                           Onderzoeksrapport ‘Toezicht & handhaving in de leefomgeving door Omgevingsdienst Twente (ODT)’

                           Reactie Algemeen Bestuur OmgevingsDienst Twente

                           Aangenomen motie gemeenteraad 'Evaluatie ODT'