De Rekenkamer Hof van Twente

Leden

Met de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers bestaat een rekenkamer alleen nog uit zogenaamde ‘externe leden’, die worden benoemd door de gemeenteraad.

Per januari 2024 bestaat de Rekenkamer Hof van Twente uit de volgende leden:

 • Jantine Langenhof, voorzitter
 • Jos Dolstra, plaatsvervangend voorzitter
 • Jos van Maasacker, lid

De leden van de rekenkamer zijn wettelijk verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken: klik hier voor het actuele overzicht van de nevenfuncties van leden van de Rekenkamer hof van Twente.

De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van de raadsgriffie, Jeroen Heuvel.

 

Onderzoek

De rekenkamer kan onderzoek uitbesteden aan externe deskundigen of bureau’s. De leden van de rekenkamer bepalen in dat geval de onderzoeksvraag, benaderen en selecteren de externe onderzoekers, begeleiden het onderzoek en formuleren de conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad. De leden van de rekenkamer kunnen ook zélf onderzoek uitvoeren.

 

Partners

 • De Rekenkamer Hof van Twente neemt deel aan het periodiek overleg van alle 14 Twentse rekenkamers. Dit samenwerkingsverband doet circa eens per jaar onderzoek naar een onderwerp dat in alle Twentse gemeente speelt. De kosten voor dit onderzoek worden gezamenlijk gedragen. De Rekenkamer Oost-Nederland (rekenkamer voor de Provincies Overijssel en Gelderland) is partner van dit Twents samenwerkingsverband.
 • De Rekenkamer Hof van Twente is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers (NVRR) en maakt gebruik van opleidingen en expertise die de NVRR aanbiedt.

 

Contact met de rekenkamer

U kunt contact opnemen met de rekenkamer als u:

 • Ideeën heeft over mogelijke onderzoeksonderwerpen
 • Meer wilt weten over lopende of aanstaande onderzoeken
 • Aanwezig wilt zijn bij openbare presentaties van onderzoeksrapporten
 • Vragen heeft over verschenen onderzoeksrapporten

Meestal zal de secretaris uw vraag kunnen beantwoorden. in andere gevallen zal de voorzitter of één van de leden uw vraag beantwoorden.

De rekenkamer is bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente Hof van Twente: 0547-858585 of via de mail: rekenkamer@hofvantwente.nl of griffie@hofvantwente.nl 

Post kunt u sturen naar:

Raadsgriffie Gemeente Hof van Twente

t.a.v. Rekenkamer Hof van Twente

Postbus 54

7470 AB  GOOR

 

Regelingen, werkwijze en privacy

De rekenkamer Hof van Twente wil graag op een transparante, zorgvuldige en betrouwbare manier haar rol invullen. Daarnaast moet de rekenkamer zich aan diverse wettelijke (privacy)bepalingen en richtlijnen houden, omdat er vaak gebruik wordt gemaakt van data en van externe (onderzoeks)partijen.

Hieronder leest u welke regels en werkwijze de rekenkamer Hof van Twente zichzelf heeft opgelegd en andere regels waar zij zich aan dient te houden.

 • Reglement van Orde: hierin leest u welke spelregels de rekenkamer hanteert, hoe de benoeming van de leden is geregeld en op welke manier het contact tussen rekenkamer en gemeenteraad is geregeld. Zodra dit Reglement is vastgesteld (naar verwachting voorjaar 2024), vindt u hier de link naar het reglement van orde.
 • Protocol: hierin leest u hoe de rekenkamer komt tot een selectie van de onderzoeksonderwerpen, de keuze bepaalt over uit te voeren onderzoeken, de onderzoeken voorbereidt en uitvoert, hoe zij het proces van hoort- en wederhoor organiseert en hoe het rapport wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Hof van Twente. Zodra dit onderzoeksprotocol is vastgesteld (naar verwachting voorjaar 2024), vindt u hier de link naar het protocol.
 • Privacybepalingen: Oók een rekenkamer moet verstandig omgaan met allerlei privacy-gevoelige informatie. Het werk van de rekenkamer mag niet leiden tot inbreuk op de privacy van inwoners van Hof van Twente of een datalek. Binnenkort vindt u hier de bepalingen waaraan de rekenkamer zich dient te houden.

 

Jaarverslag

Jaarlijks legt de rekenkamer verantwoording af aan de gemeenteraad over de eigen werkzaamheden en de besteding van het door de raad beschikbaar gestelde onderzoeksbudget. Alle beschikbare jaarverslagen vindt u binnenkort hieronder.