Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 10 mei 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
10 mei 2016, 19:30
Locatie:
-

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:11:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Per 1 januari 2017 gaat de gemeente over op diftar, gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing. Bij de uitwerking hiervan moeten een aantal beleidskeuzes worden gemaakt. Het gaat daarbij om de tarievenstructuur, kwijtschelding, handhaving en communicatie. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met deze beleidskeuzes. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de beleidskeuzes eind dit jaar vast in verordeningen, de begroting en uitvoeringsbesluiten.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:17:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gehele bebouwde kom van Diepenheim. De aanleiding om het plan te herzien is de wens om het beschermd stadsgezicht van Diepenheim te beschermen en hiertoe regels op te stellen die de waardevolle onderdelen beschermen maar ontwikkeling wel mogelijk maken. Het bestemmingsplan Diepenheim heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn drie zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen en ambtshalve wijzigingen geven aanleiding om het plan op ondergeschikte onderdelen aan te passen. De raad zal hierover een besluit nemen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Aan De Strookappe waren in het verleden verschillende bedrijfslocaties aanwezig. De laatste jaren is de bedrijfsfunctie omgezet naar woonfunctie. Deze omzetting heeft nog niet overal plaatsgevonden. Aan De Strookappe 5 en 7 is de bedrijfsfunctie nog aanwezig. De familie Nijland vraagt voor de locatie De Strookappe 7 de bestemming om te zetten, zodat ter plaatse de bouw van twee woningen mogelijk wordt. Er is een overeenkomst gesloten en het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzage legging is een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
  Wel is gebleken dat in de toelichting in de waterparagraaf een ondergeschikte aanpassing moet worden aangebracht.
  Om die reden wordt de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de zienswijzennotitie en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld, omdat de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan op een andere wijze is geregeld.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In maart 2015 werd een exploitatieovereenkomst aangegaan inzake de ontwikkeling van de locatie Kerkstraat 29, 31 en 33, alsmede het terrein achter de Hofkerk te Goor. Als gevolg van dit plan zal bebouwing verder van de Hofkerk komen te staan.
  Tegen het naar aanleiding van de inspraak enigszins aangepaste ontwerpplan werd 1 zienswijze ingediend.
  Wij zijn van mening dat gezien de centrumsituatie er sprake is van een aanvaardbare aantasting van uitzicht en privacy.
  Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan “Goor centrum e.o., herziening Hofkerk e.o.” ongewijzigd vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 16 juni 2015 unaniem ingestemd met de Routekaart naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035.
  Om dit doel te bereiken is samenwerking tussen gemeente, ondernemers en inwoners noodzakelijk. Zij werkt hiervoor samen in de Coöperatie Zuiver Hof van Twente 2035 U.A.
  Een middel hiervoor is het oprichten van een eigen energiebedrijf, Zuiver Hof van Twente B.V.
  Om dit energiebedrijf de komende jaren goed van de grond te krijgen is een bijdrage van de gemeente noodzakelijk. Veel lokale initiatieven op dit terrein komen namelijk niet goed van de grond of sneuvelen voortijdig door het ontbreken van voldoende middelen.
  Deze bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening, om de belangen van de gemeente in de toekomst veilig te stellen. Dit kan zich voordoen als het bedrijf winst maakt of als het bedrijf over een aantal jaren zonder de gemeente wordt voortgezet.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het Algemeen Bestuur van de Regio Twente heeft op 25 februari 2016 ingestemd met het voorstel voor het instellen van een bestuurscommissie Agenda van Twente. Tot de formele instelling van de bestuurscommissie kan pas door het Algemeen Bestuur worden besloten, nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente te brengen. Het college stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Er is een landelijk probleem met de opvang van vluchtelingen. Hof van Twente voelt zich verantwoordelijk en wil bijdragen aan het oplossen van deze problematiek. Door het vastleggen van een eenduidig besluitvormingskader kunnen raad en college hun bevoegdheden op een heldere wijze inhoud geven.
  Het college waar het gaat om uitvoering. De raad waar het gaat om het stellen kaders. De notitie Vluchtelingenopvang geeft daartoe een aanzet. De belangrijkste aandachtspunten daarin zijn: een menselijke opvang in een adequate huisvesting; een passende schaal en vorm van opvang; draagvlak; integratie en tijdige en zorgvuldige communicatie met de inwoners van Hof van Twente.

  De stukken volgen
  Fragmenten
  Fragment 1 00:26:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten