Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 21 juni 2016 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
21 jun. 2016, 19:30
Locatie:
-

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het verslag volgt
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:26:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Hof van Twente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en re-integratie op grond van de Participatiewet. De SWB heeft de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 naar college en raad gestuurd. Het college stelt de raad voor de jaarrekening 2015 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen op de ontwerpbegroting in te dienen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het dagelijks bestuur van de Regio Twente vraagt de gemeenteraden en colleges van de aangesloten gemeenten om zienswijzen in te dienen op de Programmabegroting 2017. Ook krijgen de gemeenteraden de mogelijkheid om (technische) vragen in te dienen over de begroting. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen. Als de gemeenteraad daar anders over blijkt te denken en wel aanleiding ziet een zienswijze in te dienen, dan zal het college dat besluit richting het dagelijks bestuur van de Regio Twente kenbaar meedelen.
  Daarnaast vraagt het dagelijks bestuur van de Regio Twente aan de gemeenteraden en colleges (technische) vragen over de voorlopige jaarstukken bij haar in te dienen. Het college ziet geen aanleiding om vragen in te dienen en stelt de gemeenteraad voor in die zin een besluit te nemen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De bestaande Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren wordt vervangen door een nieuwe verordening met bijbehorende regelingen. Na vaststelling in de gemeenteraad van de verordening zullen de contracten met de nutspartijen worden opgezegd. Hierdoor zullen de verhoudingen tussen de nutspartijen en de gemeente gelijkwaardiger worden voor wat betreft kabels en leidingen in de openbare ruimte.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Gemeente Hof van Twente en provincie Overijssel willen de bodemsanering in het Gijmink combineren met het verwijderen van asbestdaken. Met deze koppelpilot willen provincie en gemeente ervaring opdoen met de gecombineerde aanpak van asbestbodemverontreinigingen en asbestdaken. Bovendien geeft de pilot inzicht in de totale hoeveelheid aan asbesthoudende materialen in een wijk. Die kennis kan worden gebruikt bij de nog te saneren bodemlocaties (periode 2016-2022), maar ook bij het op te stellen masterplan asbest voor Hof van Twente en de Overijsselse Brede Asbestaanpak. Hiervoor wordt de gemeenteraad voorgesteld de scope van het project Gijmink B uit te breiden en de kosten binnen het beschikbare budget op te vangen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:29:38 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het jaarverslag 2015 is klaar. De jaarrekening 2015 ook. Probleem hierbij is dat de accountant niet met zekerheid kan vaststellen of de in de jaarrekening verantwoorde kosten sociaal domein correct zijn en of de onderliggende diensten en producten conform geldende protocollen tot stand zijn gekomen. Dat heeft alles te maken met de administratie van zorgaanbieders en met die van de Sociale verzekeringsbank. Daarom verstrekt de accountant geen goedkeuring bij de jaarrekening. Deze kan dus ook niet vastgesteld worden door de raad.
  Wel kunnen de jaarstukken onder dit voorbehoud besproken worden met de gemeenteraad. Ook over de bestemming van het rekeningresultaat kan al vast een besluit worden genomen, met dien verstande dat niet uitgesloten kan worden dat dit resultaat nog kan veranderen vanwege correctieboekingen ten gevolge van nog van zorgaanbieders en Svb te ontvangen informatie.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:51:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In de eerste bestuurdersrapportage 2016 rapporteert het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van de lopende begroting en de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar.
  In 2016 is er sprake van een positief saldo van de autonome ontwikkelingen van € 628.692. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het saldo van de autonomen ontwikkelingen kent in 2017 een negatief saldo van € 193.78, dat verloopt naar een positief saldo van € 46.730 in 2020. De budgettaire effecten voor de periode 2017 tot en met 2020 zijn verwerkt in de kadernota 2017, welke in een afzonderlijk raadsvoorstel aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:39:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Ter voorbereiding op de programmabegroting 2017 worden in de kadernota 2017 de beleidsmatige uitgangspunten bepaald. Het betreffende de keuzes op hoofdlijnen qua beleid en budget. Indien de raad de kadernota vaststelt zal het college een nadere uitwerking maken in de programmabegroting 2017 die komende najaar ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:09:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Wij hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen van Raedthuys Windenergie voor het plaatsen van een windturbine op Zenkeldamshoek. Raedthuys Windenergie wil dit realiseren in samenwerking met de EnergieCoöperatie Hof van Twente (ECHT). Deze aanvraag is niet passend in het huidige bestemmingsplan en in de welstandsnota. Om medewerking te kunnen verlenen moeten wij de gemeenteraad vragen om instemming met het plan. Dit doen wij middels het vragen van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het laten vaststellen van een beeldkwaliteitsplan.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:36:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten