Gemeenteraad

Taak gemeenteraad.

De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad van Hof van Twente bestaat uit 25 leden met als voorzitter de burgemeester. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar rechtstreeks door de inwoners gekozen.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken nl.:

1. Kaderstellende taak: hoofdlijnen van beleid aangegeven.

2. Controlerende taak:  controleren of het beleid wel goed uitgevoerd is.

3. Volksvertegenwoordigende taak: het vertegenwoordigen van de inwoners door in te  brengen wat er onder de inwoners leeft.

De gemeenteraad vergadert eens per drie weken op een dinsdag in het gemeentehuis in Goor. De exacte vergaderdata van de gemeenteraad zijn in het vergaderschema opgenomen. Zie hiervoor het Vergaderschema. De burgemeester is voorzitter van de raad. De raad wordt bijgestaan door de raadsgriffier.

De voorlopige agenda voor de raad wordt vastgesteld door het raadspresidium. Het raadspresidium staat onder voorzitterschap van de burgemeester als voorzitter van de raad en bestaat verder uit een tweetal raadsleden. Het raadspresidium vergadert op een donderdag in de week waarin ook de gemeenteraad vergadert.

De agenda voor de raad wordt vooraf gepubliceerd op de website en in het Hofweekblad. Bij aanvang van de raadsvergadering stelt de raad zijn agenda definitief vast.

Per 1 januari 2015 voorziet het vergadersysteem voor de raad niet meer in het voorbereiden van de besluitvorming in de raad met behulp van raadscommmissies. In plaats daarvan is de raadvergadering opgedeeld in een meningvormend en een besluitnemend gedeelte. Zie hiervoor het gestelde bij Raadscommissies. 

In de raadsvergadering bestaat de mogelijkheid voor inwoners om gebruik te maken van het spreekrecht. Zie hiervoor het gestelde bij Spreekrecht. 

Samenstelling Gemeenteraad

Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Griffier:      Mr. A. Venema

 

De gemeenteraad van Hof van Twente bestaat uit 25 leden:

CDA:                                7 leden

VVD:                                4 leden

Gemeente Belangen:   5 leden

In Beweging:                 3 leden

PvdA:                             3 leden

D66:                               2 leden

SP:                                 1 lid