Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 23 januari 2018 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering 23 januari 2018

Datum:
23 jan. 2018, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:14:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:05:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:24:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:52:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het college van B en W heeft besloten om de komende 4 jaar meer aandacht te schenken aan het terugdringen van alcoholgebruik onder met name jongeren tot 25 jaar.
  Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er in de gemeente Hof van Twente meer alcohol wordt gedronken dan gemiddeld. Daarnaast is de tendens dat alcohol genormaliseerd is.
  “Het hoort er gewoon bij”. Anders is dat bij het gebruik van overige middelen. Uit onderzoek is niet gebleken dat het middelengebruik groter is dan het landelijk gemiddelde, maar wel is uit onderzoeken naar voren gekomen dat er voor wat betreft middelengebruik veel onbekendheid is.
  Samen met uitvoerende partners, maar ook met vrijwilligersorganisaties gaat ze aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsplan zodat er komende vier jaar concrete acties kunnen plaatsvinden. Op 19 januari 2018 wordt e.e.a. met de gemeenteraad besproken.
  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Gerda te Brinkhof: g.te.brinkhof@hofvantwente.nl
  Fragmenten
  Fragment 1 00:45:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Tijdens de raadvergadering van 8 november heeft de raad de programmabegroting 2018, ‘Naar een nieuw evenwicht’ vastgesteld. Hiermee heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag voor een starterslening. Door onder andere nieuwe hypothecaire veranderingen is er een nieuwe verordening nodig.
  Het college verzoekt de raad de nieuwe verordening vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De Wet geurhinder en veehouderij maakt het mogelijk dat de gemeenteraad via een geurverordening een afstandsnorm kan wijzigen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om van die bevoegdheid gebruik te maken. Concreet wordt voorgesteld om de wettelijke afstandseis van 50 meter tussen de grens van de veehouderij aan de Rijssenseweg 34 te Markelo en het te realiseren woongedeelte in de her te bouwen dwarsritschuur aan de Seinenweg 2 te Markelo, te verkorten tot 25 meter.Door gebruik te maken van de mogelijkheid die de geurregelgeving geeft kan een bestemmingsplan procedure worden gestart voor de herbouw en herbestemming van de dwarsritschuur.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het bestemmingsplan maakt de toevoeging van een woning in een bouwlint aan de Gondalaan in Goor mogelijk. Er zijn geen bezwaren kenbaar gemaakt.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:14:51 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat de Participatiewet in werking trad. De wet die meer nog dan zijn voorganger (de WWB) de gedachte ademt dat iedereen meedoet (naar vermogen). Het liefst in betaalde arbeid. Ook degenen met een arbeidsbeperking. Eind 2015 verenigden ondernemers en gemeente zich in een ambitieus economisch investeringsprogramma voor onze gemeente: de Sociaal-Economische Visie. Het verhogen van de arbeidsparticipatie, ook van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vormt een van de pijlers van dit programma. Het afgelopen jaar zijn tal van maatschappelijke initiatieven op ons afgekomen, die onze cliënten willen helpen, hetzij om meer mee te doen of om het gat met de arbeidsmarkt te dichten. Het laat zien dat we een sociale en ondernemende gemeente zijn. Na jaren van recessie trekt de economie weer aan en doet zich in steeds meer beroepsgroepen krapte voor. Dat biedt kansen die we slim moeten pakken. In het beleidsplan Re-integratie/participatie, dat aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd, wordt geschetst op welke wijze we als gemeente Hof van Twente ons wettelijke en maatschappelijke taken op dit terrein invulling willen geven en op welke manier we nog slimmer kunnen samenwerken met (maatschappelijke) partners.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:10:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:09:43 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Aannemen en inwerking laten treden van een "Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Hof van Twente 2018" wordt in de raadsvergadering van 20 februari 2018 behandeld.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:32 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten